Skriftleg spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:237 (2009-2010)
Innlevert: 24.11.2009
Sendt: 24.11.2009
Svart på: 01.12.2009 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Når har fiskeri- og kystministeren til hensikt å følge opp regjeringserklæring, signalene fra en enstemmig transport- og kommunikasjonskomite samt løftene fra sin forgjenger om fjerning av ulike kystgebyr og avgifter i tillegg til effektivisering av lostjenesten?

Grunngiving

Regjeringen varslet allerede i Soria Moria erklæringen en samlet vurdering av alle gebyrer og avgifter innen sjøtransport. I Budsjettinnstilling S. nr. 13 (2005-2006) slår i tillegg en enstemmig transport og kommunikasjonskomite fast det samme. På spørsmål fra undertegnede svarer fiskeri- og kystministeren 22. desember 2005 at arbeidet med å gjennomgå Kystverkets gebyrstruktur allerede var startet opp.
I svar til stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr skriver fiskeri- og kystministeren 25. februar i år at det kreves inn om lag 655 millioner kroner i losgebyr, kystgebyr og sikkerhetsgebyr. Dette rammer både skipstransporten og mange andre næringer tilknyttet denne hardt og virker konkurransevridende. Dette setter både verdiskaping og arbeidsplasser langs kysten i fare.
I Nasjonal Transportplan for 2010-2019 varsles det en gjennomgang av lostjenesten med tanke på effektivisering uten at dette skal gå ut over sikkerheten til sjøs og i tillegg varsles det endelig justeringer i gebyrer og avgifter.
På spørsmål fra undertegnede bekrefter fiskeri- og kystministeren 3.
september i år at regjeringen foreslår å fjerne kystgebyret og årsavgiften for havnesikkerhet samt gjennomgang av lostjenesten og lospliktreglene, det såkalte loseffektiviseringsprosjektet. Forslag til endringer vil ifølge statsråden bli sendt på høring i løpet av 2009.
Vi er nå i slutten av november uten at saken er sendt til høring og samtidig veltes økte kostnader over på skipstrafikken. Det er nå en økende uro i skipsfartsnæringen langs kysten der mange nå føler at de er blitt holdt for narr.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Regjeringen følger opp målsetningen i regjeringserklæringen om å stimulere til vekst i sjøtransporten ved oppfølingen av St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 og de årlige budsjettforslag.

I Nasjonal transportplan 2010-2019 fremmes flere forslag for å styrke sjøtransportens konkurransevilkår. Denne stortingsmeldingen gjelder for planperioden 2010-2019, og regjeringen har begynt oppfølgingen av målene i Nasjonal transportplan gjennom budsjettforslaget for 2010.

I Prop. 1 S (2009-2010) for Fiskeri- og kystdepartementet foreslår regjeringen å fjerne kystgebyret og årsavgiften for havnesikkerhet. Videre foreslås at kystgebyrets dekningsbidrag fra sjøtransporten for utgifter til navigasjonsinstallasjoner reduseres fra 34 pst til 30 pst. En ytterligere reduksjon må følges opp i de kommende budsjettprosesser gjennom planperioden.

Videre er det i Nasjonal transportplan 2010-2019 redegjort for gjennomgangen av lostjenesten og lospliktreglene, som også er kjent som loseffektiviseringsprosjektet.

Arbeidet med høringsmateriale av gjennomgangen av lostjenesten er i ferd med å bli ferdigstilt. Saken vil bli sendt på høring så snart dette arbeidet er klart.