Skriftleg spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1765 (2011-2012)
Innlevert: 20.08.2012
Sendt: 21.08.2012
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Svart på: 29.08.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Det er gått tre år siden Lilleholt-utvalget la frem NOU 2009:6 "Tilstandsrapport ved salg av bolig". Utvalget har argumentert for lovendringer som øker bruken av tilstandsrapportering ved salg av boliger i forbrukerforhold. Men det virker som om arbeidet med dette har stoppet opp.
Hva vil statsråden foreta seg for å innføre tilstandsrapportering i forbindelse i tråd med Lilleholt-utvalgets anbefalinger, og hvorfor har det tatt så lang tid å få frem de nødvendige lovendringsforslag?

Grunngiving

I 2009 fremla Lilleholt-utvalget frem en utredning (NOU 2009:6) som bærer navnet "Tilstandsrapport ved salg av bolig". I denne anbefaler utvalget lovendringer det å øke bruken av tilstandsrapportering ved salg av boliger i forbrukerforhold, blant annet ved at ansvaret for eventuelle feil i en fremlagt tilstandsrapport kanaliseres til den bygningssakkyndige, og at kjøper får en forbedret angrerett.
Siden fremleggelsen av denne utredningen virker det som om lite har skjedd i forhold til å lovfeste tilstandsrapportering ved boligsalg, selv om mange faginstanser har etterlyst betydelige forbedringer med tanke på å styrke forbrukernes rettigheter.
Blant annet har Forbrukerrådet utvist et betydelig engasjement for å forbedre informasjon om boliger for forbrukere, og virket for at man bytter ut verditakst med obligatorisk boligsalgsrapport ved salg av bolig.
Spørreren registrerer at eventuelle konflikter vedrørende boligkjøp og rettssaker er en utfordring, og at dette skaper belastninger for både kjøpere og selgere av bolig. Spørreren registrerer at spørsmålet om å innføre tilstandsrapporter i all boligomsetning er til vurdering, men at det har gått 3 år siden Lilleholt-utvalget rapporterte.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Siden Justis- og beredskapsdepartementet har hovedansvaret for oppfølgingen av NOU 2009:6 Tilstandsrapport ved salg av bolig, har spørsmålet blitt overført til meg.

Dette er en kompleks sak som berører mange, og det krever at man tenker seg nøye om. Forslagene i utredningen gjelder endring av regelverk av stor betydning for den enkelte forbruker som skal kjøpe eller selge bolig. Utredningen foreslår blant annet endringer i avhendingslova som vil gripe inn i kontraktsforholdet mellom partene. Videre foreslås det at det etableres en autorisasjonsordning for bygningssakkyndige som skal utarbeide tilstandsrapporter. Til sist foreslås det forskrifter om hva en godkjent tilstandsrapport skal inneholde. Det er forslag om vidtrekkende endringer i gjeldende regelverk som betinger grundige analyser av så vel rettslige, samfunnsmessige, som samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Et nytt opplegg som skissert ovenfor vil ha stor betydning for så vel den enkelte boligselger og –kjøper, som for næringen og for samfunnet. NOU 2009:6 gir bare i meget begrenset grad grunnlag for å vurdere de makroøkonomiske konsekvensene. Det vurderes derfor hvordan denne saken skal tas videre.