Skriftleg spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:831 (2012-2013)
Innlevert: 14.02.2013
Sendt: 15.02.2013
Svart på: 20.02.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Hva har regjeringen gjort i forhold til Stortingets vedtak, og hvorfor har ikke Stortinget blitt orientert?

Grunngiving

Jeg viser til enstemmige vedtak i Dokument 8:156 (2010-2011), Prop. 65 L (2011-2012) samt vedtak fattet i Prop. 1 S (2012-2013) vedrørende utredning av en offeromsorg samt tilbakemelding til Stortinget om hvilke vurderinger som har blitt gjort i forhold til vedtakene.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til Prop. 1 S (2012-2013) der det fremgår at Justis- og beredskapsdepartementet vil gjennomgå de samlede tiltakene for voldsofre i Norge og vurdere om det er behov for å supplere dem med ytterligere tiltak, inkludert om det er behov for en kriminalitetsoffermyndighet i tillegg til de tiltakene som allerede finnes.
Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i oppdrag å kartlegge tiltak og tilbud for voldsutsatte i Norge. Målet med kartleggingen er å få en oversikt over hvilke tiltak og tilbud som eksisterer samt eventuelle mangler og udekkede behov for tilbud. NKVTS skal i sitt arbeid også se på situasjonen i Sverige, spesielt på hvilke tiltak og initiativ som er finansiert gjennom den svenske brottsofferfonden og betydningen av den svenske brottsoffermyndighetens virksomhet. Jeg vil komme tilbake til Stortinget så snart kartleggingen er sluttført og jeg har truffet mine konklusjoner.