Skriftleg spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:984 (2012-2013)
Innlevert: 12.03.2013
Sendt: 13.03.2013
Svart på: 20.03.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Hvilken reisetid legger regjeringen til grunn for planarbeidene for utbyggingen av IC-triangelet for avstanden Oslo - Lillehammer?

Grunngiving

I forbindelse med et bredt anlagt oppslag i avisen Verdens Gang, tirsdag 12. mars d.å. markerer statsministeren og flere fremtredende politikere fra regjeringen vilje til å bygge ut Inter City-triangelet frem mot 2030. I denne sammenheng opereres det med en reisetid Oslo Lillehammer på 1 time og 38 minutter. Reisetid i Konseptvalg utredningen, KVU, var skissert til 1 time og 23 minutter og for raskere tog 1 time og 12 minutter. Jeg har også merket meg at tiden 1 time og 38 minutter har vært benyttet i andre pressesammenhenger. Denne endringen er så vidt stor at den kan indikere endret tenking rundt spørsmålet om fremføring av dobbelt spor for hele strekningen. Det er derfor viktig å få fastslått hvilken tid som legges til grunn for det forestående planarbeidet.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Som det kom frem i oppslaget i VG, tirsdag 12. mars, har regjeringen ambisjon om utbygging av hele IC innen 2030. Dette vil regjeringen komme tilbake til i NTP 2014-2023 som etter planen om kort tid vil legges frem for Stortinget.