Skriftleg spørsmål fra Sylvi Graham (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1295 (2012-2013)
Innlevert: 08.05.2013
Sendt: 08.05.2013
Svart på: 16.05.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Hva vil statsråden gjøre for å bedre dekningen av øyespesialister i Follo-regionen spesielt og kommer man til å gjøre noe med antallet avtalespesialister generelt?

Grunngiving

Det er Helse Sør Øst som deler ut hjemler til avtalespesialister i Akershus, og tallenes tale forteller at disse ikke blir prioritert. I Follo-regionen har ikke antallet hjemler til øyespesialister blitt øket siden 1980 tallet, befolkningen har øket med omlag 30 % i samme tidsrom.
På spørsmål fra Østlandets Blad svarer Helse Sør Øst at de ikke har noen planer om å utvide antallet hjemler. I Akershus er det totalt 20 øyeleger som har avtale med Helse Sør Øst. Fordelingen av disse synes ganske skjev. I Vestregionen av fylket er det en øyelege pr 17 000 pasienter, på Romerike én pr 32 000 innbyggere og i Folloregionen kun én pr 60 000 innbyggere.
Spørsmålsstilleren er kjent med at tidligere Helseminister Strøm Erichsen har tatt til orde for å bruke avtalespesialister mer. Mer bruk av avtalespesialister vil kunne avlaste sykehusenes avdelinger og representerer en nærhet til befolkningen som passer godt inn i den nye samhandlingstankegangen i helsevesenet. Det har videre lenge vært en stillstand i antall stillingshjemler, selv om antallet legestillinger i spesialisthelsetjenesten forøvrig har øket kraftig. Mer bruk av avtalespesialister vil være et viktig bidrag for å redusere helsekøene i landet. I Follo må man nå vente i omlag 6 måneder for en konsultasjon som man andre steder i fylket kan få på to tre uker.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg har blitt orientert av Helse Sør-Øst at øyelegedekningen i helseregionen samlet sett er tilfredsstillende. Samtidig eksisterer det enkelte variasjoner i øyelegedekningen internt i regionen, spesielt internt i fylker. Noe av bakgrunnen for fordelingen av hjemler og spredningen av disse har sin bakgrunn i at legespesialister fram til 1984 fritt kunne etablere spesialistpraksis med rett til trygderefusjon. Når det gjelder dekningen av øyeleger i Follo, opplyser Helse Sør-Øst at denne må sees i sammenheng med tilbudene som finnes i nærheten. For eksempel har Romerrike, Asker og Bærum høyere øyelegedekning enn Follo. Det er også god øyelegedekning i Østfold. Pasientene kan fritt velge hvilken avtalespesialist de ønsker å henvises til og har mulighet til å gå til en annen spesialist med kortere ventetid dersom ventetiden er lang i Follo.
Øyefaget er et fagområde i utvikling. Helse Sør-Øst melder at blant annet har innføring av nye behandlingsmuligheter og tilbud i øyefaget skapt et økt press på behandlingskapasiteten. Dette gjelder både for øyeavdelingene og avtalespesialistene. Injeksjonsbehandling av eldre pasienter med netthinnelidelser er et slikt eksempel, der en stor økning av pasienttilgangen til sykehus fører til at flere pasienter henvises til avtalespesialister, og at ventetiden derfor kan bli lang.
Legestillingene har vært regulert gjennom et nasjonalt system med kvotefordeling av stillinger til helseregionene. Dette systemet avvikler jeg fra 1. juli i år. Det innebærer at regionene selv kan opprette nye legestillinger. De har de beste forutsetningene for å vurdere hvilken kompetanse det er behov for, og hvor denne skal lokaliseres. Avviklingen av systemet med kvotefordeling vil gi mer fleksibilitet og handlingsrom til å sørge for at befolkningen har tilgang på spesialisthelsetjenester på riktig sted og med riktig kapasitet.
Avtalespesialistene er viktige bidragsytere i den desentraliserte spesialisthelsetjenesten og bidrar til økt tilgjengelighet til tjenestene. Regionene vil framover stå friere til å vurdere om nye legestillinger skal opprettes i sykehusene eller som avtalespesialist. Helse Sør-Øst har informert meg om at de nylig har etablert en arbeidsgruppe som skal lage en handlingsplan for organisering, utvikling og lokalisering av tilbudene fra avtalespesialistene i helseregionen.