Skriftleg spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1297 (2012-2013)
Innlevert: 08.05.2013
Sendt: 10.05.2013
Svart på: 16.05.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Er statsråden enig i at båsfjøs er uforenlig med god dyrevelferd?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Nei, jeg er ikke enig i at hold av storfe i båsfjøs er uforenlig med god dyrevelferd. God dyrevelferd avhenger av mange faktorer, både relatert til dyrets omgivelser og til variabler som stell, fôring, beitebruk mv. Båsens størrelse og utforming kombinert med renhold og bruk av strø vil sammen med klimatiske forhold i fjøset og bondens rutiner, være avgjørende for hvordan dyrene har det.
Løsdrift vil i utgangspunktet kunne tilfredsstille flere av kuas naturlige behov enn båsdrift, men et godt drevet båsfjøs kan være bedre for dyrene enn et dårlig drevet løsdriftsfjøs. Vi har mange profesjonelle og dyktige bønder som sørger for at også båsfjøs er forenlig med god dyrevelferd.
Løsdriftsfjøs vurderes imidlertid totalt sett å gi bedre grunnlag for dyrevelferd enn båsfjøs. I tråd med ønsket fra en enstemmig næringskomité i Innst. S. nr. 226 (2002-2003), har det derfor siden 1. januar 2004 vært forbud mot bygging av båsfjøs og det er lagt et løp for utfasing av denne driftsformen over tid.