Skriftleg spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1392 (2012-2013)
Innlevert: 30.05.2013
Sendt: 31.05.2013
Svart på: 06.06.2013 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Regjeringen har godtatt å gjeninnføre bonusordningen i innenlands luftfart. Ordningen ble stoppet i 2002 fordi dette skulle forbedre konkurransen innen luftfart i Norge. Som kjent ble dette vellykket, og passasjerene har fått et betydelig prisfall på flybilletter. Nå frykter ett av flyselskapene at de må legge ned ruter i distriktsnorge som følge av bonusordningen, og viser særlig til Nord-Norge.
Vil statsråden vurdere å unnta bonusordninger for flyreiser til/fra Nord-Norge?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Jeg er i likhet med stortingsrepresentant Ivar Kristiansen opptatt av at det skal være god konkurranse i luftfarten. Bonusforbudet har vært viktig for å oppnå dette, men jeg mener at det nå var riktig å oppheve forbudet og falle tilbake på de alminnelige virkemidlene i konkurranseloven.
Vi har i dag to store aktører i norsk luftfart. Begge nå tilbyr bonusprogram til sine reisende innenlands. På ruter hvor den ene aktøren kan anses som dominerende, må selskapet påse at deres bonusprogram ikke utformes slik at det begrenser konkurransen fra mindre aktører i strid med konkurranselovens § 11 om forbud mot misbruk av dominerende stilling.
For å sikre en fortsatt god konkurranse i innenriks luftfart, har departementet bedt Konkurransetilsynet om å følge luftfartsmarkedet nøye. Vi har bedt om at tilsynet rapporterer tilbake dersom markedet utvikler seg slik at det kan være nødvendig å innføre nye offentlige tiltak for å fremme konkurransen. Videre har vi bedt om at tilsynet vurderer om det er behov for å pålegge aktørene en særskilt opplysningsplikt etter krrl. § 24 for å sikre tilstrekkelig informasjonstilfang m.m.
På denne bakgrunn er det derfor ikke aktuelt nå å innføre et forbud mot bonusprogrammer på enkelte strekninger til Nord Norge. Dersom Konkurransetilsynet finner at markedsutviklingen går i en uheldig retning, vil det bli vurdert om det er behov for å innføre nye tiltak.