Skriftleg spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:39 (2013-2014)
Innlevert: 31.10.2013
Sendt: 31.10.2013
Svart på: 06.11.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): E-sigaretter kan gjøre det enklere for mange å slutte med røyking. Skadevirkningene for røykeren er mindre, og e-sigarettene ser ut til å fjerne den dårlige påvirkningen passiv røyking har på omgivelsene.
Vil statsråden sørge for at færre får helseskader på grunn av røyking ved å tillate e-sigaretter i Norge?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Norge har i en forskrift fra 1989 et forbud mot import og salg av nye tobakks- og nikotinprodukter, herunder e-sigaretter. Formålet med forskriften var å unngå at markedet ble utvidet med nye tobakks- og nikotinprodukter i tillegg de som den gang var etablerte. Det finnes en dispensasjonsmulighet for nye produkter som er dokumentert mindre helseskadelige enn etablerte produkter, men foreløpig er ingen dispensasjonssøknader innvilget da søkerne så langt ikke har kunnet oppfylle dokumentasjonskravene.
E-sigaretter kom på markedet først i 2007. Det finnes mange små produsenter, og produktene er av svært varierende kvalitet. Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) publiserte i forrige uke en rapport om e-sigaretter, hvor de gjennomgår dagens kunnskap om bruk, effekt i røykavvenning, helseskader og ulike alternativer for regulering. De konkluderer med at
e-sigaretter muligens kan være et effektivt skadereduserende middel for røykere, men understreker at kunnskapen foreløpig er mangelfull på en rekke områder og at det er behov for mer forskning for å kunne gi klare anbefalinger.
Jeg er åpen for å vurdere e-sigarettenes plass i tobakkspolitikken, men vil samtidig vise til at kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig robust til å trekke sikre konklusjoner om effekt som middel for røykavvenning eller som grunnlag for å gi klare anbefalinger for endringer i regulering. Ut ifra dagens kunnskap er det ikke mulig å utelukke at e-sigaretter kan være helseskadelige. Langtidseffektene av bruk er ukjente. Videre er det viktig å se på i hvilken grad produktet appellerer til ikke-røykere – fortrinnsvis ungdom.
Det pågår for tiden forhandlinger om et nytt tobakksproduktdirektiv i EU. Kommisjonen har foreslått at e-sigaretter skal reguleres som legemidler, mens Europaparlamentet har gått inn for å regulere e-sigarettene som tobakksprodukter.
Jeg vil følge utviklingen nøye, spesielt hvilken regulering EU faller ned på. Dette vil kunne legge føringer for norsk regulering av e-sigaretter.
Uavhengig av hva som skjer med tobakksdirektivet, er departementet i gang med å utrede behovet for endringer i regelverket fordi forskriften er vanskelig å håndheve for tilsynsmyndighetene. I denne sammenheng vil jeg også vurdere om vi skal tillate e-sigaretter i Norge.