Skriftleg spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:55 (2013-2014)
Innlevert: 05.11.2013
Sendt: 05.11.2013
Svart på: 13.11.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Sykepleierforbundet er bekymret over tilstanden ved nyfødtintensiven ved OUS Rikshospitalet HF. De mener de svakeste og premature barna ikke får den oppfølgingen de trenger. Avdelingen har en bemanning på 5-6 ansatte per barn, mens barneintensiv ved det samme sykehuset har ni ansatte per barn. Ny kunnskap om premature barn, nytt utstyr, og dermed mulighet til å behandle svært alvorlig syke barn, tilsier en bemanningsfaktor tilsvarende barneintensiv.
Vil statsråden sikre disse barna den oppfølgingen de trenger?

Grunngiving

Sykepleierforbundet påpeker mangler ved oppfølgingen av de svakeste og premature barna på nyfødtintensiven på OUS Rikshospitalet. Viktige signaler som krever erfaring og kompetanse å oppdage, blir oversett. Medisiner blir gitt for sent. Spedbarna sendes til lokalsykehus for tidlig på grunn av kapasitetsproblemer, hjerteoperasjoner strykes på grunn av manglende kapasitet, og det er lite tid til å tilegne seg nødvendig kunnskap fortløpende for sykepleierne. Situasjonen ved nyfødtintensiv har vært kjent lenge, og den er en stor belastning for de ansatte. For et halvt år siden sendte sykepleierne en bekymringsmelding til Helsetilsynet ved fylkeslegen i Oslo og Akershus om forholdene. Avdelingsleder ved avdelingen sier til Aftenposten 1.11.13 at de har økt bemanningen med 11 årsverk, og at det er øremerket 15 utdanningsstillinger for sykepleiere til nyfødtintensiv. Fylkesleder for Sykepleierforbundet i Oslo er glad for at disse tiltakene er satt i verk, men mener det ikke er tilstrekkelig. 11 årsverk er ikke nok for å nå en tilstrekkelig bemanning per seng. Når det gjelder utdanningsstillingene er det kun to sykepleiere som har søkt på disse stillingene.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse- og omsorgsdepartementet er gjort kjent med at Fylkesmannen mottok flere bekymringsmeldinger om nyfødt intensivavdelingen ved Rikshospitalet i april i år og at det på den bakgrunn ble opprettet tilsynssak 25. april. Tilsynssaken skal enda ikke være avsluttet/ ferdigbehandlet. Departementet har fått opplyst at tilsynsmyndigheten ikke har noen saker per i dag vedrørende feilbehandling ved den aktuelle avdelingen.
Jeg er som helseminister svært opptatt av at de aller minste pasientene og deres familier får god og omsorgsfull hjelp. Oslo universitetssykehus har opplyst at behandlingen av de syke nyfødte barna ved nyfødtintensivavdelingen ved Rikshospitalet er forsvarlig, selv om arbeidsbelastningen for medarbeiderne har vært høy. Avdelingen har mange av de aller sykeste nyfødte i Norge og den medisinske utviklingen har gjort det mulig å redde stadig flere og mindre barn. Dette krever høy kompetanse og tilstrekkelig bemanning. Helse Sør-Øst har orientert departementet om at Oslo universitetssykehus har satt i gang flere tiltak for å bidra til økt bemanning og økt kompetanse. Dette arbeidet vil fortsette og foretakstillitsvalgte for sykepleierne deltar i forbedringsarbeidet.