Skriftleg spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:160 (2013-2014)
Innlevert: 03.12.2013
Sendt: 04.12.2013
Svart på: 12.12.2013 av olje- og energiminister Tord Lien

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Innen kort tid er det ventet konseptvalg for Utsirahøyden elektrifiserings-prosjekt. Det er viktig at prosjektet blir gjennomført som en samlet område-elektrifisering og at potensialet for å hindre utslipp av store mengder CO2 på flere plattformer utnyttes.
Hva gjør statsråden for å signalisere politisk utålmodighet, og hvordan vil statsråden inkludere Stortinget slik at arbeidet frem mot PUD skjer på en måte som sikrer en best mulig løsning i tråd med Stortingets ønsker og at det blir gjort samfunnsøkonomiske totalvurderinger?

Grunngiving

Det er bred enighet om at elektrifisering av nye olje- og gassinstallasjoner skal gjøres når det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Utsirahøyden blir betegnet som et av de prosjektene der elektrifisering vil passe godt; det er flere prosjekter som bygges ut og levetiden beregnes til minst 2060. Oljedirektoratets tidligere analyser, samt om man tar høyde for høyere CO2-priser i fremtiden, viser det at Utsirahøyden er et godt elektrifiseringsprosjekt.
Samtidig er det avgjørende at elektrifiseringsprosjektet ikke kun blir elektrifisering av Johan Sverdrup, men at det blir en samordnet elektrifisering av alle feltene i området som sikrer at vi utnytter potensialet for å kutte CO2-utslipp. Derfor er det viktig at prosjektet bygges ut med kabel som kan dekke stort nok kraftbehov (250-300 MW) samt at nye installasjoner forberedes godt nok til å kunne stenge ned gassturbinene når elektrifiseringen er på plass. Vi vet også at det kan komme nye funn i området som vil kunne koble seg på og få kraft fra land.
Derfor må det sikres at f.eks. Edvard Grieg, som Stortinget forutsatte i behandlingen av PUDen i 2012 må forberedes for elektrifisering, og ha mulighet til å stenge ned turbinene når kraft fra land kommer:

"Komiteen viser til foreliggende plan for utbygging og drift for Edvard Grieg-feltet, hvor det framgår at dersom det blir en samlet løsning for kraft fra land på den sørlige Utsirahøyden, så skal Edvard Grieg-feltet tilknyttes en slik løsning, så framt Olje- og energidepartementet ikke bestemmer noe annet. I så tilfelle skal Edvard Grieg-feltet dekke sin rettmessige andel av investerings- og driftskostnadene ved løsningen. Komiteen vil derfor påpeke at også Edvard Grieg-innretningen skal bli tilrettelagt for å motta kraft fra land, dersom dette skulle bli en aktuell løsning."

Statsråden har også prisverdig signalisert at det er et politisk ansvar at vi får tatt overskuddskraften som vi vet vil komme fremover i bruk. Å utnytte kraft fra land til olje- og gassinstallasjoner vil være et godt virkemiddel i en slik sammenheng.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Kraft fra land vurderes ved alle nye, selvstendige utbygginger på norsk sokkel. Rettighetshaverne arbeider mot konseptvalg for Sverdrup-funnet. Det samme gjør gruppen som arbeider med å forsyne Utsirahøyden med kraft fra land. Dette er store, krevende prosjekter der selskapene nå arbeider intensivt med å få et best mulig beslutningsgrunnlag på plass. Departementet følger arbeidet som gjøres av rettighetshaverne på Utsirahøyden tett.
Utbyggingsprosjektene, inklusivt valgt kraftløsning, vil bli myndighetsbehandlet og fremmet for Stortinget på lik linje med andre utbyggingsprosjekter på norsk sokkel. Departementet er opptatt av at en løsning for kraft fra land skal være best mulig med tanke på sikkerhet, miljø og økonomi. Samfunnsøkonomiske vurderinger vil derfor være en viktig del av vurderingene som gjøres.