Skriftleg spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:292 (2013-2014)
Innlevert: 21.01.2014
Sendt: 21.01.2014
Svart på: 28.01.2014 av utenriksminister Børge Brende

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Under behandlingen av Meld. St 25 (2010-2011) ba Stortinget regjeringen om en egen sak om skjerping av eksportkontrollen av forsvarsmateriell, blant annet med sikte på å forhindre eksport til autoritære regimer. I stortingsmeldingen om eksport av forsvarsmateriell i 2012 fremgår det at Norge fortsatt eksporterer forsvarsmateriell til flere autoritære regimer.
Vil regjeringen jobbe for å stanse eksport av forsvarsmateriell til autoritære regimer, som for eksempel Saudi Arabia?

Grunngiving

Vi stiller spørsmålstegn ved om vedtaket fra 2011 er fulgt godt nok opp, ettersom vedtaket ble gjort "med siktemål å stramme inn risikovurderingene og forhindre eksport til autoritære regimer" Vi lurer derfor på hva slags politikk den nye regjeringen vil føre på dette området.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Kontrollen med eksport av forsvarsmateriell og flerbruksvarer, det vil si sivile varer som også har militære anvendelsesmuligheter, er hjemlet i Lov av 18. desember 1987 nr. 93 samt Utenriksdepartementets forskrift av 19. juni 2013.
I tillegg har Utenriksdepartementet retningslinjer som fastsetter nærmere prinsipper for behandlingen av søknader om eksport av forsvarsmateriell, teknologi og tjenester for militære formål. Retningslinjene gjelder også for eksport av flerbruksvarer til militær sluttbruk.
Hovedregelen for eksport av forsvarsmateriell følger av Stortingets vedtak av 11. mars 1959: ”Hovedsynspunktet bør være at Norge ikke vil tillate salg av våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig eller krig truer, eller til land hvor det er borgerkrig”. I 1997 presiserte Stortinget at vurderingen også skal omfatte politiske forhold som demokrati og grunnleggende menneskerettigheter.
I Meld. St. 8 (2012-2013) og Meld. St. 49 (2012-2013) redegjorde Regjeringen Stoltenberg II for Utenriksdepartementets oppfølging av henstillingen fra Stortinget fra behandlingen av Meld. St. 25 (2010-2011) og for praktisering av retningslinjene, inkludert arbeidet med å sikre mer systematiske vurderinger av interne forhold i mottakerlandet.
Utenriksdepartementet har etablert en mer systematisk vurdering av innenrikspolitiske forhold i mottakerlandene, og lisenssøknader kan avslås dersom det er risiko for at utstyr levert fra Norge kan bli benyttet til undertrykking av mottakerlandets befolkning. Avslagene vil da begrunnes i retningslinjenes såkalte Vedlegg A-kriterier, som gjenspeiler EUs felles kriterier for våpeneksport.
Siden 1996 har det vært full åpenhet om omfanget av eksporten av forsvarsmateriell, og departementets praktisering av retningslinjene, gjennom en årlig melding til Stortinget. Den siste av disse, Meld. St. 49 (2012-2013), ble lagt frem av Regjeringen Stoltenberg II og gjelder eksporten i 2012. Den er nå til behandling i Stortinget. Det er ikke åpnet for salg av våpen, ammunisjon eller annet A-materiell til Saudi-Arabia. Som det fremgår av meldingen ble det i 2012 innvilget lisens for noe B-materiell (annet forsvarsmateriell enn våpen, ammunisjon og annet utstyr klassifisert som A-materiell) til landet. Eksporten til Saudi-Arabia i de senere år omfatter sambandsutstyr, våpenstativ, deler til elektronisk utstyr og nattutstyr.
Utenriksdepartementet følger nøye med på demokrati- og menneskerettighetsutviklingen i de aktuelle landene for å forhindre eksport av materiell som vil kunne benyttes til undertrykkelse av befolkningen. Alle lisenssøknader er gjenstand for individuell vurdering på grunnlag av gjeldende retningslinjer. Regjeringen vil videreføre en streng praksis på dette området.