Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:307 (2013-2014)
Innlevert: 27.01.2014
Sendt: 28.01.2014
Svart på: 04.02.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Har regjeringen fortsatt det arbeidet tidligere statsråd Anniken Huitfeldt satte i gang for å utrede arbeidstakernes pensjonsvilkår ved konkurranseutsetting av offentlige tjenester, og der utredningen ble varslet sluttført første halvår i år?

Grunngiving

Stoltenberg II-regjeringen var opptatt av om dagens praksis med konkurranseutsetting av offentlige tjenester ivaretar de ansattes rettigheter på en god nok måte. Det gjelder særlig arbeidstakernes tjenestepensjonsordning, som normalt endrer seg ved overgang fra ansettelse i offentlig til privat sektor. Daværende arbeidsminister Huitfeldt understreket i forslaget til statsbudsjett for 2014, at det er viktig å få avklart om konkurransen skjer på like vilkår, eller om det konkurreres på bekostning av de ansattes pensjonsvilkår. I statsbudsjettet ble det varslet at utredningen skulle foreligge i løpet av første halvår 2014.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Arbeidet er langt på vei gjennomført med oversikt over de private og offentlige tjenestepensjonsordningene og arbeidsrettslig regelverk som gjelder ved overføring av virksomhet fra offentlig til privat sektor. Regelverket for et nytt, kollektivt tjeneste-pensjonsprodukt i privat sektor er vedtatt og maksimalsatsene i innskuddsordningene er økt, men det er uklart hvordan dette vil påvirke bedriftenes valg av pensjonsløsninger framover. I tilknytning til dette arbeidet fikk Oslo Economics, Actecan og AFI sommeren 2013 i oppdrag fra AD å kartlegge faktiske konsekvenser av konkurranseutsetting av offentlige tjenester for de ansattes lønns- og arbeidsvilkår, inkludert pensjonsordninger, tilknytningsformer, jobbtilfredshet og organisering. En delrapport om konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger i fire utvalgte sektorer forelå 20. desember 2013, mens en samlet sluttrapport om hele kartleggingen vil foreligge 1. juni 2014.
Delrapporten fra Oslo Economics m.fl. viser blant annet at konsekvensene for pensjon av konkurranseutsetting fra offentlig sektor vil variere mye, både innenfor og mellom ulike yrkesgrupper. Konsekvensene vil avhenge bl.a. av alder, tjenestetiden i den offentlige tjenestepensjonsordningen, samt hvordan den nye pensjonsordningen er utformet. I enkelte sektorer gir lov og tariffavtaler lite rom for valg av tjenestepensjonsordning, selv ved konkurranseutsetting. Situasjonen er altså ikke entydig negativ for de ansatte ved konkurranseutsetting til privat sektor.
Konkurranseutsetting har svært varierende effekt på de ansattes pensjonsordninger, utviklingen i tjenestepensjonsmarkedet i privat sektor er uavklart og en samlet rapport om konsekvenser av konkurranseutsetting for arbeidstakerne vil foreligge 1. juni. Jeg vil gjøre en helhetlig vurdering av situasjonen etter at hovedrapporten foreligger.