Skriftleg spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:372 (2013-2014)
Innlevert: 10.02.2014
Sendt: 11.02.2014
Svart på: 20.02.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Statsråden uttaler 15. januar 2014 i en pressemelding at kostnadene ved elektrifisering av Utsirahøyden blir "mange milliarder dyrere enn antatt". I den elektroniske postjournalen til OD fremstår det som om rapporter som omhandler ODs vurderinger av elektrifiseringskostnader er oversendt OED, unntatt offentlighet og uten å være journalført i OED.
Hvorfor er de ikke journalført, og vil OED sørge for at rapportene gjøres tilgjengelig for Stortinget og offentligheten, slik at alle har samme faktagrunnlag?

Grunngiving

Å elektrifisere Utsirahøyden er avgjørende for å redusere norske klimautslipp minst på nivå med klimaforliket. Elektrifisering er et viktig tiltak for å redusere utslipp fra oljesektoren, slik at installasjonene kan drives av strøm fra land i stedet for av ineffektive gassturbiner på den enkelte installasjon.
Kostnaden ved elektrifisering av Utsirahøyden tas av selskapene som driver installasjonene og kostandene ved å gjennomføre tiltaket beregnes av rettighetshaverne i lisensene, som selv må bekoste elektrifiseringen. Lisenshaverne til Ivar Aasen, Edvard Grieg og Gina Krogh har ingen økonomiske incentiver til å gjøre dette, fordi de allerede har etablert kraftløsning før de får kraft fra land. I en slik situasjon er det helt nødvendig at olje- og energiministeren stiller klare krav til selskapene.
Stortinget får saken til behandling i forbindelse med behandling av PUD-en 2015, men de avgjørende valgene for engineeringsarbeidet tas i løpet av våren.
Skal Stortinget kunne delta i den offentlige debatten, er det helt nødvendig at alt bakgrunnsmateriale knyttet til elektrifiseringskostnader gjøres tilgjengelig.
Oljedirektoratet er fagansvarlig og vurderer selskapenes kostnadsberegninger.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Olje- og energidepartementet mottar fortløpende informasjon og vurderinger fra Oljedirektoratet i flere saker, herunder også saken om kraft fra land til Utsirahøyden. I denne konkrete saken er dokumentene det henvises til innhentet for bruk i departementets interne saksbehandling. Dokumentene er journalført og unntatt offentlighet for sikre forsvarlige interne avgjørelsesprosesser, jfr. lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) § 15 første ledd første punktum. Relevant informasjon til og fra departementet journalføres og offentliggjøres på postlister i henhold til gjeldende regelverk og rutiner.
Det valgte konseptet for Sverdrup-feltet medfører at feltet vil drives med kraft fra land fra produksjonsstart. Regjeringen jobber for å kunne realisere kraft fra land til de tre andre feltene på Utsirahøyden, og forventer også at selskapene jobber for å kunne realisere dette. Departementet vil tett følge viktige veivalg for framtidig kraftløsning til området. Oljedirektoratet vil nå gå gjennom materialet fra konseptvalgstudier, inkl. det som gjelder kraft fra land-løsningen.
Departementet er opptatt av at det offentlige ordskiftet er mest mulig basert på fakta og kunnskap og vil bidra til å legge til rette for det også i denne konkrete saken.