Skriftleg spørsmål fra Kåre Simensen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:495 (2013-2014)
Innlevert: 05.03.2014
Sendt: 05.03.2014
Svart på: 19.03.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kåre Simensen (A)

Spørsmål

Kåre Simensen (A): Jeg registrerer at det er motstridende faglige oppfatninger mellom Gamvik Kommune og Hurtigruten ASA om hvorvidt kaiforholdene i Gamvik er gode nok for at Hurtigruta skal anløpe Gamvik, slik de er pålagt ihht. avtalen mellom Staten og selskapet.
Vil samferdselsministeren ta initiativ til å bruke Kystverkets kompetanse til å få en avklaring om havneforholdene i Gamvik er gode nok til at Hurtigruta skal anløpe Gamvik på en trygg og sikker måte?

Grunngiving

Finnmarksbenken har vært i møte med formannskapet i Gamvik kommune angående situasjonen hvor Hurtigruta ikke vil legge til kai fordi de anser kaiforholdene som for usikre.
Det er viktig for oss alle å understreke at ingen vil gå på akkord med sikkerheten i forbindelse med anløp av Gamvik eller andre steder.
Men vi registrerer at det er klare faglige motsetninger mellom de vurderinger som Hurtigruten ASA har gjort og de vurderinger Havneadministrasjonen i Gamvik har gjort for at Hurtigruten skal legge til kai.
Fra vårt møte med Gamvik Formannskap er vi blitt gjort kjent med at anlegget ved Nordkynterminalen er av eldre type, og at det også har vært tatt initiativ til forlengelse av den nyere Industrikaia som alternativ i både 2006 og 2009 uten resultat.
I den forbindelse har de fått laget en utredning fra Norconsult - der også Hurtigruten har medvirket. Den konkluderer med at både Industrikaia og Nordkynterminalen i nåværende tilstand er egnet for hurtigruteanløp, men der det også fremkommer at noen tiltak må gjøres for å sikre mulighet for anløp også ved sterk vind.
Formannskapet var meget tydelig på at de er uenige i den faglige begrunnelse fra Hurtigrutens side når de nå avskriver begge kaier som usikre - uansett værforhold.
Videre hevder formannskapet i møte med oss at når Hurtigruten i sitt varsel henviser til sikkerhetsmessige årsaker for stans av Hurtigruteanløp, er det naturlig å tro at det er plutselige forandringer i fysisk tilstand eller havneforhold som er årsaken. Dette er ifølge formannskapet ikke tilfelle.
Skipene har anløpt Nordkynterminalen helt frem til 23. desember 2013, da driftsledelsen i Hurtigruten skulle ta en avgjørelse om hvilken kai som skulle brukes som anløps kai frem til ny kai seksjon på Nordkynterminalen var ferdigstilt. Slik vi har oppfattet det bestemte de seg for å bruke Industrikaia. Før dette har det ikke vært noen endring i Nordkynterminalens fysiske tilstand siden rivning av skadet seksjon i midten av september 2013.
Ordfører og Formannskap var veldig tydelig på at både fra havneoperatørens og havneforetakets del så kan Hurtigruten benytte seg av begge kaiene.
Der står saken i dag - Hurtigruta anløper ikke Gamvik, mens kommunen med støtte i vurdering fra Norconsult - mener at det bør de kunne gjøre.
Av den årsak er det viktig å få en objektiv- og faglig vurdering om havneforholdene i Gamvik tilfredsstiller de krav til både sikkerhet og andre forhold som Hurtigruten krever i forhold til anløp.
Det er i denne forbindelse Finnmarksbenken mener at Kystverket med sin kjennskap og kunnskap om havneforholdene i Gamvik vil kunne avklare de ulike faglige vurderinger i denne saken.
Jeg viser forøvrig til brev datert 25.02.14 til Samferdselsdep. v/Arnfinn Øyen fra Gamvik-Nordkyn Havn KF.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg viser til at også stortingsrepresentant Johnny Ingebrigtsen i spørsmål nr. 473 til skriftlig besvarelse har stilt spørsmål om Kystverket bør ha en rolle i å avklare om Hurtigrutens skip kan anløpe Mehamn i Gamvik kommune på en sikker måte.
Som jeg har orientert om i mitt svar på representanten Ingebrigtsens spørsmål, mener jeg at det ikke er riktig at Kystverket skal gå inn i denne saken.
Jeg forstår det slik at situasjonen i Mehamn er diskutert mellom havna og Hurtigruten ASA, men at man har ulike vurderinger av sikkerheten ved anløp i havnen så lenge skaden på kaia ved Nordkynterminalen ikke er utbedret. Saken er også tatt opp i et møte mellom Hurtigruten ASA og Samferdselsdepartementet i januar i år. Hurtigruten har orientert om at de fortsatte å anløpe Mehamn en periode etter skaden på kaia ved Norkynterminalen, men etter tilbakemelding fra kapteinene fant selskapet at det ikke var sikkerhetsmessig forsvarlig å fortsette anløp av denne kaia. I følge selskapet tilfredsstiller heller ikke Industrikaia i Mehamn kravet til sikkerhet, ut fra kapteinenes vurderinger. Selskapet har derfor vurdert det som riktig å kansellere anløp av Mehamn inntil kaia ved Nordkynterminalen er reparert.
Etter skipssikkerhetsloven har Hurtigruten ASA som rederi det overordnede ansvaret for sikker drift av sine skip og hurtigruteskipenes kapteiner har ansvaret for sikker daglig drift, herunder at navigering av skipene ivaretar sikkerheten til skip, passasjerer og mannskap. Rederiets og kapteinens vurderinger må derfor være avgjørende når det er spørsmål om det er forsvarlig for skipene å anløpe en havn.
Jeg mener det på denne bakgrunn ikke vil være riktig at Kystverket skal gå inn i saken, siden Kystverket verken har myndighet eller rolle knyttet til sikker drift eller navigering av Hurtigrutens skip.