Skriftleg spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:558 (2013-2014)
Innlevert: 20.03.2014
Sendt: 20.03.2014
Svart på: 28.03.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Jeg registrerer at helse og omsorgsministeren i sitt svar til meg på spørsmål om utviklingsplan 2030 på Sørlandet Sykehus og prosessen rundt denne, ikke vil kommentere hvordan disse prosessene drives med hensyn til innhold, involvering og ikke minst at det fremgår at uenighet ikke skal protokolleres.
Hvordan kan helseministeren sørge for demokratiske og åpne prosesser på Sørlandet Sykehus og i helse Norge for øvrig?

Grunngiving

Jeg forventer at statsråden som øverste ansvarlig for sykehusene tar tak i disse problemstillingene og ikke skyver helseforetakene foran seg.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Sørlandet sykehus startet høsten 2012 arbeidet med en langsiktig utviklingsplan. En foreløpig prosjektrapport er nå ute på bred høring. Et planutkast ventes å foreligge ved neste årsskifte, men planen vil ikke bli endelig vedtatt før etter at den nasjonale helse- og sykehusplanen er behandlet i Stortinget.
Helse Sør-Øst har orientert meg om at prosessen for Utviklingsplan 2030 er lagt opp med bred involvering, full åpenhet og god anledning til medvirkning. I tillegg til sykehusets fagfolk, tillitsvalgte og verneombud deltar brukere og kommunerepresentanter i arbeidsgruppene. Det gjennomføres et omfattende informasjonsarbeid. Analyser, utredninger, møtereferater og annen dokumentasjon offentliggjøres fortløpende før konklusjoner er trukket. Internett, sosiale media, nyhetsbrev og avisinnlegg benyttes aktivt for å informere om prosjektets fremdrift. Det er mange kanaler for innspill og påvirkning fra publikum. Prosjektledelsen har et stort antall informasjons- og diskusjonsmøter med brukerorganisasjoner, kommuner, politiske partier, lag og foreninger. Sørlandsbenken har ved besøk på sykehuset fått informasjon om planarbeidet to ganger siste året. Hittil er det arrangert to store dialogkonferanser med alle kommunene i Aust- og Vest-Agder, fylkeskommuner, brukere og fagfolk fra sykehuset. For å sikre mulighet for medvirkning fra alle interessenter og grundige analyser og vurderinger, har man valgt å strekke planarbeidet over flere år.
Når representanten de Ruiters oppgir at det er lagt topp til en prosess hvor "...uenighet ikke skal protokolleres" er det litt uklart for meg hva han refererer til. På forespørsel til Helse Sør-Øst opplyses at det antagelig henvises til et notat om arbeidsmetoder for en av prosjektets arbeidsgrupper hvor det bl.a. står at "Arbeidet er konsensusbasert, det fattes ikke beslutninger og det protokolleres ikke dissenser".
Det er viktig å presisere at arbeidsgrupper i dette prosjektet ikke er besluttende organ – men har en oppgave med å analysere, drøfte og vurdere - og å gi anbefalinger. Jeg er imidlertid gjort kjent med at det føres referat fra alle møter. Referatene er offentlige og publiseres på prosjektets internettsider. Arbeidsgruppenes drøftinger, ulike innspill og evt. uenigheter er tydelig beskrevet i møtereferatene, i tillegg til arbeidsgruppenes konklusjoner. Referatføring av argumentasjon og ulike syn er i prosjektarbeid en vanlig og god dokumentasjonsform.
For meg framstår prosessene som Sørlandet sykehus har gjennomført med Utviklingsplan 2030 som et involverende og grundig arbeid.