Skriftleg spørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:662 (2013-2014)
Innlevert: 10.04.2014
Sendt: 10.04.2014
Svart på: 22.04.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I Stortinget 26/2 spurte undertegnede om statsråden ville følge opp lovforslaget om voldelige risikosupportere som ble oversendt departementet fra Politidirektoratet 5/2. Statsråden svarte da at saken var til vurdering. Etter de tragiske hendelsene i Sverige 30/3, varslet statsråden i Dagsrevyen 31/3 at han ville fremme lovforslaget, men at det vil skje først til høsten.
I og med at det ferdige lovforslaget har vært på bred høring og trolig får bred oppslutning - hvorfor er det ikke mulig å fremme det tidligere?

Grunngiving

Hvis lovforslaget kommer i høst og deretter skal behandles på Stortinget, vil det vanskelig kunne få noen virkning i denne fotballsesongen. Det betyr at en del av det som politiet regner som "risiko-kamper" vil gå av stabelen uten at politiet og arrangørene har de muligheter til å forebygge alvorlige hendelser som lovendringene vil gi. I fjor skjedde det ifølge politiet nær en dobling av slike hendelser, og i en del tilfeller vurderes det slik at det kunne vært fare for liv.
Det synes å være bred enighet om at vi bør gjøre mer for å forebygge en lignende utvikling i år, og i slike sammenhenger har det tidligere vist seg at Storting og Regjering i godt samarbeid kan få behandlet nye lover relativt raskt. Det vil derfor være viktig at statsråden ser på om det er mulig å forkorte saksbehandlingstida, og hvilke faktorer som eventuelt kan være viktige nok til å forhindre dette.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: En intern arbeidsgruppe nedsatt av Politidirektoratet konkluderte i en rapport 16. februar 2011 med at politiloven § 7 i stor grad dekker politiets behov for å kunne gripe inn overfor voldelige risikosupportere, men at straffeprosessloven § 222 b om oppholdsforbud bør gis et bredere nedslagsfelt. Politidirektoratet sendte rapporten på en begrenset høring til politidistrikt med lag i Tippeligaen og til Kripos. På bakgrunn av høringen utarbeidet Politidirektoratet et forslag som ble oversendt departementet 5. februar i år. Forslaget er nå til vurdering.
Det er ikke riktig som representanten skriver at forslaget har vært gjenstand for en bred høring.
Jeg tar sikte på at lovforslaget legges frem for Stortinget så raskt det er praktisk mulig.