Skriftleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:705 (2013-2014)
Innlevert: 25.04.2014
Sendt: 28.04.2014
Svart på: 07.05.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Fra ordningen ble innført til oktober benyttet 14 300 eldre seg av det offentlige tilbudet om tannhelsesjekk. For 2014 har Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF valgt å ta dette viktige tilbudet bort fra våre eldre.
Hvor mange eldre benyttet tilbudet om tannhelsesjekk fra ordningen ble innført og frem til den ble fjernet, og hvor mange eldre beregner departementet at ville benyttet ordningen dersom den hadde blitt videreført i 2014?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Ordningen med stønad på 800 kroner fra folketrygden hvert annet år til tannhelsekontroll for personer 75 år og eldre, ble gjort gjeldende fra 1. juli 2013. Om lag 34 000 personer benyttet seg av ordningen frem til den ble opphevet fra 1. januar 2014. Stønadsordningen gjaldt personer 75 år og eldre som ikke hadde rettigheter etter tannhelsetjenesteloven.
Erfaringene med innføring av nye stønadsordninger til tannbehandling er at det tar tid før ordningene benyttes fullt ut. Antall personer som benyttet seg av ordningen var derfor lav de første tre måneder etter at den trådte i kraft. I oktober 2013 ble det utbetalt stønad til om lag 7 000 personer, mens det i desember 2013 ble utbetalt stønad til om lag 8 100 personer. I løpet av de første tre måneder i 2014 er det utbetalt stønad til om lag 5 000 personer. Dette gjelder personer som fikk undersøkelsen utført før årsskiftet, men hvor utbetalingen er foretatt i 2014.
I Stoltenberg II-regjeringens forslag til 2014-budsjett var det budsjettert med 80 mill. kroner til stønadsordningen, dvs. at anslagsvis om lag 100 000 personer ville benytte seg av ordningen. Antall personer som ville hatt rett til denne stønaden kan anslås til om lag 125 000 personer. Dette innebærer at anslagsvis om lag 80 pst av de med rettigheter ville benytte seg av ordningen.
Begrunnelsen for at denne regjeringen foreslo stønadsordningen erstattet med andre stønadsordninger innenfor den foreslåtte økonomiske budsjettramme, var at stønaden kun ble gitt til undersøkelse og ikke til behandling. Det er tannbehandlingen som koster. SSBs levekårsundersøkelse fra 2008 viste at 75 pst av personer 67 år og eldre hadde vært til tannlege siste 12 måneder, 83 pst i løpet av siste 1-2 år. En nylig publisert undersøkelse, hvor datainnsamlingen ble gjort i mars 2013, viser at 92,5 pst av personer i alderen 60-79 år har vært hos tannlege siste 12 måneder. Tilsvarende andel av personer i alderen 80 år og eldre var 94,7 pst. Antall personer som deltok i denne undersøkelsen var nesten like mange som i Levekårsundersøkelsen til SSB i 2008.
Etter min vurdering bekrefter undersøkelsen fra våren 2013 at de stønadsordninger som denne regjeringen foreslo i tilleggsproposisjonen til 2014-budsjettet, og som trådte i kraft 1. januar 2014, på bedre måte treffer personer med store tannhelseproblemer. Stønadsordningene til personer med omfattende munntørrhet som følge av aldring, sykdom eller bivirkninger av legemidler, og den nye stønadsordningen til personer med tannløse underkjever, vil uansett særskilt komme de eldre til gode. Og undersøkelser viser at de aller fleste eldre over 75 år går regelmessig til tannlege, og uten at det gis stønad til tannhelsekontroll.