Skriftleg spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:933 (2013-2014)
Innlevert: 12.06.2014
Sendt: 13.06.2014
Svart på: 20.06.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Hva vil statsråden gjøre for å kartlegge og sikre jernbaneinfrastrukturen ved Oslo S når grunnen ser ut til å synke?

Grunngiving

Vi er gjort kjent gjennom media med at Bjørvika/ Oslo S-området synker. Det er også planlagt større utbygginger i området. Dette kan påvirke grunnvannstanden. Allerede nå ser vi at master, kontaktledningsanlegg og skinnegang synker og må justeres.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg har tatt saken opp med Jernbaneverket (JBV), som opplyser at etaten sammen med Statens Vegvesen og noen av de andre aktørene i området, i disse dager inngår en kontrakt for ytterligere oppfølging av setninger og horisontale deformasjoner i Oslo S/Bjørvika-området. Disse undersøkelsene vil også gi kunnskap for fremtidige utbygginger både av vei/jernbane og annen infrastruktur i området. JBV opplyser for øvrig at setningsutviklingen som nå observeres kan spores tilbake til 1700-tallet, da sjøen dekket hele området inn til Schweigaardsgate. Gjennom de siste 300 år har Oslo S/Bjørvika-området blitt fylt opp ettersom byen har utviklet seg i dette området, og denne utfyllingen gjør at det er en naturlig setningsutvikling i området. Videre opplyser JBV at det de siste årene har vært indikasjoner og målinger som viser tiltagende setninger og horisontale deformasjoner både ved Oslo S, på nye og eksisterende broer, samt på nye byggeprosjekter som Operaen og Barcode. Det er gjennomført en god del målinger av de ulike prosjektene. På bakgrunn av dette utarbeidet Norges Geotekniske Institutt (NGI) en rapport for JBV i 2013. Denne rapporten konkluderer med at setningene i området frem til 2008 er en naturlig årsak av utfyllingen, og at leirbunnen og massene presses sammen. Rapporten sier også at det sannsynligvis er utbyggingen av Barcode som har forårsaket de økende setningene etter 2008. Årsaken til dette antas å være en drenerende effekt av grunnen som følge av installerte stag, borede peler og stålkjernepeler, og dermed forstyrrelser i grunnvannsbalansen. Forstyrrelse av leira som følge av stagboring synes også å ha hatt betydning. Alt dette kan også ha ført til at deler av tømmerflåtene som bl.a. den eldre bygningsmassen er bygget på, og som har ligget under grunnvannstand, kan ha kommet i kontakt med oksygen og startet forråtnelse. De skadene som allerede har oppstått krever ekstra oppfølging og økt vedlikehold. Dette gjelder blant annet spor, kontaktledningsanlegg og reparasjoner av konstruksjoner som under-ganger og plattformer. JBV er i dialog med eier av Barcode-utbyggingen, Oslo S Utvikling AS (OSU), om erstatning av noen av de allerede påførte skadene.