Skriftleg spørsmål fra Irene Johansen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1128 (2013-2014)
Innlevert: 21.08.2014
Sendt: 22.08.2014
Svart på: 04.09.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Irene Johansen (A)

Spørsmål

Irene Johansen (A): Statsråden lovet i Fredrikstad Blad i februar behandling av Bypakke Nedre Glomma i Stortinget tidlig i høst, og har i flere møter med fylket og kommunene sagt at den vedtatte Bypakken legges til grunn uten store endringer. I dagens FB sier stortingsrepresentant Wiborg (FrP) at regjeringen jobber med endringer av bypakken og bompengeopplegget, og at det vil medføre forsinkelser. Dette har gitt dyp bekymring lokalt.
Kan statsråden bekrefte at Bypakken ikke er forsinket og ikke endres slik Wiborg hevder i dagens FB?

Grunngiving

Det har over mange år vært arbeidet med å få til en kombinert utbygging av vei- og kollektivnettet og gang- og sykkelveier i Fredrikstad og Sarpsborg (Nedre Glomma). Etter å ha fått til enighet om utbyggingen og finansieringen av bypakken, har Bypakke Nedre Glomma vært igjennom alle nødvendige lokalpolitiske beslutninger. Bare KS 2 og Stortingsbehandling gjenstår. Statsråden har lovet oppstart av KS 2 og raskest mulig behandling av pakken i Stortinget i høstsesjonen. Vi vet at arbeidet med KS 2 er startet. Både statsråd og statssekretær har i flere møter med fylkeskommune og kommuner gitt uttrykk for at de legger Bypakken til grunn uten store endringer og at de ønsker å oversende den til behandling så raskt som mulig. Dette har man lokalt festet lit til. Imidlertid rokkes det nå ved disse forsikringene fra statsråden, når stortingsrepresentant Wiborg (FrP)i dagens Fredrikstad Blad gir uttrykk for at regjeringen jobber med en større endring av pakken mht. bompengefinansieringen, og at den derfor vil skyves ut i tid. Han sier også at Frp er kritisk til at bilistene skal betale for nye gang- og sykkelveier og bedre busstilbud, slik bypakken for Nedre Glomma legger opp til, og at dette isteden skal betales over belønningsordningen. Bypakka slik den ble vedtatt i Østfold fylkeskommune, Fredrikstad og Sarpsborg kommune har et større investeringsbehov enn hva vedtatt bompengeordning kan finansiere. Det betyr at ikke alle prosjektene som ønskes realisert kan realiseres. Hvis man reduserer antall bomstasjoner vil det redusere inntektspotensialet – og enda færre prosjekt vil kunne realiseres. Belønningsordningen vil etter de signal som til nå er gitt erstattes med Bymiljøavtaler. Bymiljøavtalene er imidlertid så langt kun forespeilet de 4 største byene, altså ikke Nedre Glomma.
Det er nå en dyp bekymring lokalt for at regjeringens behandling vil kunne kreve nye lokalpolitiske prosesser i fylket og to kommuner med risiko for ytterligere forsinkelser. Det er utfra dette grunnleggende viktig at statsråden nå raskt dementerer den informasjonen som står omtalt i dagens FB, og på nytt forsikrer om at Bypakke Nedre Glomma ikke er forsinket men kommer til behandling tidligst mulig og at det ikke legges opp til endringer i bypakken som rokker ved det vedtatte grunnlaget for utbyggingen og finansieringen. Det er også viktig å få informasjon om regjeringen eventuelt vurderer å kompensere for lavere bompengeandel med økte statlige bevilgninger og å innlemme Nedre Glomma i bymiljøavtalene slik at man får bygget ut også kollektiv- og gang- og sykkelveier samtidig.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Bypakke Nedre Glomma, slik den foreligger, består av en del større vegprosjekter og en rekke mindre tiltak (gang- og sykkelveger, kollektivtiltak m.m.). I forbindelse med planlagt oppstart av ekstern kvalitetssikring KS2 av pakken, fremgikk det at med unntak av strekningen rv 110 Simo-Ørbekk, er planleggingen på de store vegprosjektene i pakken kommet vesentlig kort. Dette innebærer at det eksisterer stor usikkerhet knyttet til bl.a. kostnadsoverslag for de fleste av prosjektene i pakken og for pakken som helhet. Med slike vesentlige mangler er det derfor foreløpig ikke aktuelt å skulle gjennomføre KS2 slik planen var. Departementet vurderer hvordan dette best kan håndteres, slik at man kommer i gang og får på plass en god pakke som løser trafikale utfordringer i byregionen. Jeg tar sikte på at det kan legges fram bompengesak for Stortinget i løpet av året. Representanten Wiborg har rett i at det jobbes med en reform av bompengesystemet generelt, med blant annet færre bomselskaper, lavere lånerente og innføring av en ordning med rentekompensasjon. Dette har regjeringen varslet Stortinget om i forbindelse med behandlingen av Harstadpakken. Det er naturlig at dette også berører Bypakke Nedre Glomma. Vår målsetting er at bilistene og næringslivet skal komme bedre ut enn hva forrige regjering la til grunn i sin bompengepolitikk. Jeg vil ellers påpeke at Nedre Glomma er et av de ni byområdene som er aktuelle for bymiljøavtale.