Skriftleg spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1181 (2013-2014)
Innlevert: 02.09.2014
Sendt: 03.09.2014
Svart på: 22.09.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): I juni åpnet man for fartsgrense 110 km/t på noen utvalgte strekninger i hhv Vestfold, Telemark og Østfold.
Hvilke erfaringer har man foreløpig gjort seg med denne endringen, og ser statsråden for seg andre aktuelle strekninger hvor man kan få 110 km/t fartsgrense, som f.eks. E18 Kristiansand-Grimstad, E18 Drammen-Oslo og E6 i Hedmark m.fl.?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I regjeringsplattformen fremkommer det at regjeringen vil øke fartsgrensen til 110 km/t på de sikreste motorvegstrekningene basert på faglige råd. Samferdselsdepartementet ba derfor Vegdirektoratet høsten 2013 om å sette i gang arbeid med å vurdere motorvegstrekninger med særlig god utformings- og sikkerhetsstandard, hvor det kunne være aktuelt å øke fartsgrensen fra 100 km/t til 110 km/t.
På bakgrunn av dette har i første omgang åtte strekninger på E6 i Østfold og Akershus og på E18 i Buskerud, Vestfold og Telemark blitt valgt ut for fartsgrense 110 km/t. De første delstrekningene ble skiltet opp til 110 km/t 13. juni 2014 og de resterende strekningene vil bli skiltet opp fortløpende, de første i oktober 2014.
Fartsgrense 110 km/t har foreløpig bare vært i bruk en begrenset periode og det er for tidlig å trekke generelle konklusjoner om effekten. Foreløpige fartsmålinger fra Vestfold viser imidlertid at gjennomsnittsfarten har økt med ca. 3 km/t og at det ikke er registrert personskadeulykker på de aktuelle strekningene. Mer omfattende fartsmålinger vil foreligge i løpet av året og erfaringene med fartsgrense 110 km/t på de aktuelle strekningene vil bli evaluert. Økonomiske beregninger viser at tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt, ved at de økonomiske tidsgevinstene langt overstiger kostnadene ved de fysiske utbedringene av veistrekningene.
Når det gjelder strekningen på E6 nordover fra Oslo, som åpner i desember i år, vil denne i første omgang få fartsgrense 100 km/t. Fartsgrensen på denne strekningen vil etter planen økes til 110 km/t våren 2015.
Jeg har i møte med Vegdirektoratet avklart at de nå vil gjøre en gjennomgang av hele fartsgrensesystemet, herunder vil det bli tatt kontakt med OPS-prosjektet på strekningen Grimstad – Kristiansand for å sjekke muligheten for fartsgrense 110 km/t. Nye strekninger med fartsgrense 110 km/t vil bli vurdert i lys av det videre arbeidet og departementet vil komme tilbake til saken i løpet av våren 2015.