Skriftleg spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1273 (2013-2014)
Innlevert: 30.09.2014
Sendt: 01.10.2014
Svart på: 09.10.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsstøtteberettigede friskoler automatisk fortsette å få slik statsstøtte dersom friskolene endrer studiets utdanningsnivå, eksempelvis ved at en friskole med et statsstøttet fagskolestudium omgjøres til et høyskolestudium?

Grunngiving

Bårdar Akademiet tilbyr i dag studier på fagskolenivå innen dans og musikkteater. Skolen mottar statsstøtte for disse studietilbudene. Bårdar Akademiet ønsker, som en følge av markedets etterspørsel og konkurransesituasjonen, å tilby dans og musikkteater i form av et bachelorstudium. Etter det undertegnede erfarer er dette kun gjennomførbart dersom statsstøtte fortsatt vil bli gitt skolen.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Akkreditering av studietilbud som høyere utdanning medfører ikke i seg selv rett til statstilskudd, selv om det utløser rett til å søke om det. I tidligere tilfeller har imidlertid det normale vært at utdanningstilbud som har mottatt statsstøtte med hjemmel i andre lover enn Universitets- og høyskoleloven, også gis statstilskudd som privat høyskoleutdanning etter at en akkreditering er gitt av NOKUT.
Ved en søknad fra Bårdar Akademiet om statstilskudd til studietilbud akkreditert som høyere utdanning, vil jeg vurdere denne med dette som bakgrunn. Regjeringen vil i tråd med dette komme tilbake til Stortinget med saken i den budsjettprosessen den vil være aktuell.