Skriftleg spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:22 (2014-2015)
Innlevert: 06.10.2014
Sendt: 07.10.2014
Svart på: 17.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Sykehuset Innlandet har foreslått å samlokalisere Pasientreiser avdeling Folldal med kontoret i Moelv. Kontoret i Folldal har 4,8 årsverk fordelt på fem ansatte og både kommunen og Regionrådet for Fjellregionen stiller spørsmålstegn ved innsparingseffekten av tiltaket. Samtidig frykter de tap av kompetanse ved flytting.
Vil statsråden gripe inn for å sikre at den lille distriktskommunen Folldal får beholde de viktige arbeidsplassene som Pasientreiser er for kommunen?

Grunngiving

I etterkant av nedleggelsen av Folldal Gruver ble det etablert flere statlige arbeidsplasser til Folldal. Pasientreiser har vært og er en viktig arbeidsplass i Folldal og de 4,8 årsverkene på denne arbeidsplassen er viktigere for Folldal enn for Ringsaker kommune, dit Pasientreiser er foreslått flyttet. Styret i Sykehuset Innlandet forventer å spare 1 million kroner årlig på en flytting, men disse innsparingsgevinstene blir stilt spørsmålstegn ved av Regionrådet for Fjellregionen. Fra andre flytteprosesser vet vi at kostnadene ved selve omorganiseringen ofte blir underdrevet.
Å etablere statlige kompetansearbeidsplasser er et viktig distriktspolitisk tiltak for å sikre bosetting og levedyktige lokalsamfunn i hele landet. Samtidig er erfaringene fra etablering av statlige arbeidsplasser i distriktskommuner at det gir stabil arbeidskraft som blir på arbeidsplassen over lang tid og således sikrer kontinuitet i kompetansen på arbeidsplassen. Folldal er en kommune med 1650 innbyggere, mens Ringsaker kommune har 33 450 innbyggere. Ved flytting av statlige arbeidsplasser bør dette forholdet tillegges vekt slik at hele det samfunnsmessige regnskapet tas i betraktning.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for å gi et tilbud til personer som har behov for transport til undersøkelse eller behandling i helse- og omsorgstjenesten, jf. spesialisthelsetjenestelovens § 2-1a. De regionale helseforetakene har etablert Pasientreiser ANS og helseforetakenes pasientreisekontorer for å ivareta sitt ansvar for pasientreiser.
Helse Sør-Øst RHF har orientert meg om at Sykehuset Innlandet vurderer at det er en uhensiktsmessig driftsmodell at pasientreiseavdelingen har virksomhet lagt til to ulike steder. Hovedkontoret i Moelv har 20 årsverk og er samlokalisert med en større regional pasientreiseavdeling, mens kontoret i Folldal har 4,8 årsverk fordelt på 5 ansatte.
Sykehuset Innlandet har igangsatt en utredning om sammenslåing av de to pasientreisekontorene for å gjøre tjenesten mer effektiv til fordel for pasientene. En eventuell flytting av kontoret i Folldal vil også gi en økonomisk effekt i form av lavere driftskostnader og bedre ressursutnyttelse.
Det er i prosessen lagt vekt på å finne tiltak som vil forbedre driften av tjenesten uten å påvirke tjenestetilbudet til pasienter og befolkning. Utredningen som nå pågår er knyttet til administrative arbeidsplasser og en flytting av kontoret i Folldal til Moelv vil ikke få følger for pasientreisetilbudet.
Det understrekes fra helseforetaket at arbeidet er i en utredningsfase og at det gjennomføres en åpen prosess hvor alle innspill legges til grunn i den videre utredning av saken. Prosessen og en eventuell gjennomføring av tiltaket er også gjenstand for en særskilt risikovurdering. Folldal kommune blir holdt fortløpende orientert om utredningsarbeidet og Sykehuset Innlandet jobber for å ivareta de ansatte på best mulig måte i den pågående prosessen. Ansatte og representanter fra fagorganisasjoner og vernetjeneste involveres gjennom faste møtepunkter. Dersom utredningen fører til et vedtak om sammenslåing vil alle ansatte få tilbud om stillinger ved kontoret i Moelv eller bistand til å finne alternative løsninger.
Jeg vil avslutningsvis bemerke at spesialisthelsetjenesten må organisere sine tjenester på en slik måte at en benytter offentlige ressurser på en effektiv måte, og på en slik måte at ressursene primært går til pasientbehandling og ikke til transport.