Skriftleg spørsmål fra Laila Gustavsen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:72 (2014-2015)
Innlevert: 16.10.2014
Sendt: 17.10.2014
Svart på: 31.10.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Laila Gustavsen (A)

Spørsmål

Laila Gustavsen (A): Hvorfor proposisjonen om brukerfinansiering ikke legges frem før i 2015 og hvordan dette påvirker fremdriften av vegprosjektet, kan det gjennom tilstrekkelig finansiering være mulig å nå ferdigstillelse i 2017 som planlagt?

Grunngiving

Den 18.03-14 forsikret samferdselsministeren i sitt svar til Stortingsrepresentant Lise Christoffersen, at anleggsstart for prosjektet E-134 Damåsen-Saggrenda ville være mulig høsten 2014. Statsråden forsikret også at han ville følge saken tett og at det "ved velvilje fra alle berørte parter vil være mulig med anleggsstart før årsskiftet 2014/2015".
Statsråden viser også til i det samme svaret at det "før en sak fremmes om finansiering og utbygging må foreligge en ekstern kvalitetssikring av prosjektet". Denne er nå ferdig fra Statens Vegvesens side. De lokale vedtakene om brukerbetaling på E-134 kom på plass allerede i vår. Med andre ord, det som nå gjenstår er å fremme saken for Stortinget så raskt som mulig.
I forslag til statsbudsjett for 2015 står det at bompengesaken vil bli lagt frem for Stortinget i 2015. På spørsmål fra NRK Buskerud den 8. oktober bekrefter Statsråd Jan Tore Sanner at bompengesaken vil bli lagt frem for Stortinget våren 2015 og at vegen ventes ferdig i 2019. Det betyr at Regjeringen har utsatt planlagt ferdigstillelse fra det som er lagt opp til i handlingsprogrammet og vedtatt NTP, med to år.
I Kongsberg er det betydelige trafikkproblemer og et internasjonalt næringsliv som lenge har ventet på ny veg. Nå varsler altså Regjeringen at vegen blir ytterligere forsinket, samtidig som Regjeringen sprer usikkerhet om når brukerfinansieringen med KS2 som grunnlag, blir lagt frem for Stortinget til behandling, og hvilke ytterligere forsinkelser som derved kan komme.
Med bakgrunn i dette ber jeg statsråden oppklare status i saken.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Ekstern kvalitetssikrer har nylig lagt fram sin sluttrapport om prosjektet E134 Damåsen - Saggrenda, og denne er nå til behandling i Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. Saken vil bli lagt fram for Stortinget så snart alle nødvendige avklaringer foreligger.
I svar av 6. januar 2014 på spørsmål nr. 208 fra Lise Christoffersen varslet jeg om en kostnadsøkning på 260 mill. kr for prosjektet sammenlignet med det som var lagt til grunn i Nasjonal transportplan 2014-2019, og viste til at saken kunne legges frem for lokalpolitisk behandling så snart nødvendige avklaringer forelå. Til tross for velvilje fra alle berørte parter har prosessen dessverre tatt noe lengre tid enn jeg håpet på i vår.
Målet er fortsatt å legge saken fram for Stortinget i løpet av høstsesjonen, slik at vedtak kan foreligge tidlig i 2015. Dette vil gjøre det mulig med anleggsstart våren 2015, som lagt til grunn i Prop. 1 S (2014-2015). Når anlegget først er kommet i gang, vil det bli prioritert tilstrekkelig med midler til å sikre rasjonell anleggsdrift. For et så stort og komplisert prosjekt som E134 Damåsen - Saggrenda vil det likevel neppe være mulig med trafikkåpning før i 2019.