Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:323 (2014-2015)
Innlevert: 05.12.2014
Sendt: 08.12.2014
Svart på: 17.12.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kommunalsjefen i Tinn kommune har sendt brev til helseminister om at han tar feil i sin uttale om at Sykehuset Telemark har ein god dialog med Tinn kommune. (RA 1/12) Kommunalsjefen peikar på at svaret helseminister gav i Stortinget ikkje var bygd på informasjon frå Tinn kommune.
Kan statsråden informere om korleis dialogen mellom Sykehuset Telemark HF og Tinn kommune faktisk skjer slik at Stortinget får riktig informasjon, og vil statsråden no ta kontakt med Tinn kommune i denne saka?

Grunngiving

Som eksempel viser kommunalsjefen til at informasjonen om at det ikkje var mogleg å fortsetje drifta på sjukehuset fram til 20. juni 2015, slik vedtaket i helseføretaket slo fast, kom fram i media. Det vert i brevet presisert at informasjonen som ministeren byggjer svaret sitt på, ikkje er basert på opplysningar frå kommunen. Kommunalsjefen meiner at statsråden er feilinformert om kontakten mellom Sykehuset Telemark og Tinn kommune. Konsekvensen er at også Stortinget då er feilinformert. I spørjetimen 12/11 svarar helseminister slik på spørsmål frå underteikna om at Tinn kommune var dårleg informert om prosessane :

"Jeg tror det er helt åpenbart at en kommune som samarbeider med et sykehus, ikke skal ha behov for å lese avisen for å følge med på hva som skjer. Men jeg tror også at stortingsrepresentanter som engasjerer seg i denne saken, kanskje bør basere informasjonen på et bredere grunnlag enn på enkelte representanter eller på det som står i avisene. Det er jevnlige møter med kommunen og Sykehuset Telemark, der en bidrar til å holde kommunen oppdatert på endringer. Det er avtalt nytt møte med Tinn kommune og Sykehuset Telemark 27. november 2014, og det er også gode møter der med kommunalsjef og klinikksjef....".

Og vidare ....

"at en nå har en god dialog, at det skal være nytt møte den 27. november, at også ledelsen i Helse Sør Øst er med på å bidra til at dialogen mellom Sykehuset Telemark og Tinn kommune er god...".

Det som statsråden sa i Stortinget står altså i stor kontrast til det kommunalsjefen seier.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg merker meg at partene som er berørt av omstillingen har forskjellig oppfatning av dialogen i det som er en krevende omstillingssituasjon. Sykehuset Telemark opplyser at det er avtalt regelmessige møter med Tinn kommune for å følge opp omstillingen og at de tilstreber å holde kommunen informert om utviklingen.
Jeg verken vil eller kan, som statsråd, sitte med detaljinformasjon om den daglige aktiviteten knyttet til omstillingen. Det er viktig at partene nå får ro til å finne gode løsninger for det videre samarbeidet mellom Tinn kommune og Sykehuset Telemark.