Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:375 (2014-2015)
Innlevert: 15.12.2014
Sendt: 16.12.2014
Svart på: 19.12.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Har statsråden til hensikt å endre/liberalisere det regelverket som i dag gjelder for norsk registrering av fly på norsk flyoperativt godkjennelsessertifikat (AOC)?

Grunngiving

Luftfartstilsynet har bevilget Norwegian Air Shuttle gjentatte dispensasjoner fra kravet om norsk registrering av fly på norsk flyoperativt godkjennelsessertifikat (AOC). Omfanget av disse dispensasjonene er etter hvert så betydelige, at de nå vil kunne anses å ligge utenfor det normale formålet for slike dispensasjoner. Det at en aktør på denne måten tillates å operere under bekvemmelighetsflagg utenfor regulerende lovgivning, og blant annet benytte arbeidskraft/arbeidsvilkår utenfor EU, vil kunne karakteriseres som en konkurransevridning. Det er derfor av interesse å få vite om statsråden har til hensikt å bringe dette forholdet tilbake innenfor norsk regulering, eller om regjeringen har til hensikt å liberalisere regelverket i tråd med den praksis som Norwegian i dag tillates gjennom dispensasjoner.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I begrunnelsen av spørsmålet er det vist til at Luftfartstilsynet har gitt Norwegian Air Shuttle gjentatte dispensasjoner fra kravet om norsk registrering av fly med norsk driftstillatelse (Air Operators Certificate – AOC), og at omfanget av disse dispensasjonene begynner å bli betydelige.
Som utgangspunkt vil jeg vise til forskrift om lufttransporttjenester i EØS, hvor det gis utfyllende bestemmelser om innleie av luftfartøy. Av forskriftens § 8 går det frem at luftfartøy som er innleid for mer enn seks måneder, skal være registrert i Norges luftfartøyregister. Det kan dispenseres fra bestemmelsen i en periode på seks måneder dersom det foreligger ”særlige grunner”. De første seks månedene er det derfor det ikke snakk om en dispensasjon, men et rettskrav som følger av bestemmelsen i forskriften.
Den gruppen som i dagligtale omtales som ”Norwegian”, er i dag et konsern med tre selvstendige selskaper med separate tillatelser etter norsk eller irsk luftfartslovgivning til å drive det vi vanligvis kaller ”flyselskaper”. I løpet av 2013 og 2014 ble flere luftfartøy leiet inn fra irsk luftfartøyregister til Norwegian Long Haul AS (NLH), som på det tidspunktet hadde norsk lisens og driftstillatelse, for perioder mellom 22 dager og 10 måneder. Dispensasjonsbestemmelsen ble anvendt for noen av disse flyene i den perioden som strekker seg fra mellom 6 og 12 måneder.
I dag er det ikke lenger operativ drift i NLH. Bruken av de aktuelle irskregistrerte luftfartøyene har blitt overtatt av det norske flyselskapet Norwegian Air Shuttle ASA (NAS). Luftfartstilsynet godkjente 7. juli 2014 NAS’ søknad om å leie inn flere av disse flyene for perioden 17.06.2014 til 17.12.2014 uten at de ble registrert i norsk luftfartøyregister. NAS er et eget flyselskap, med egen AOC og lisens. Selskapet er dermed et selvstendig juridisk subjekt i relasjon til de aktuelle bestemmelsene og de tidsbegrensninger de fastsetter.
Norsk Flygerforbund har klaget på Luftfartstilsynets godkjenning av innleiesøknaden fra NAS. Jeg kan meddele at det er truffet endelig avgjørelse i klagen fra Norsk Flygerforbund på det ovennevnte vedtak. Luftfartstilsynets vedtak ble stadfestet.
Det er først når NAS leier inn luftfartøyene for en periode på mer enn 6 måneder, at det er snakk om en dispensasjon fra registreringsbestemmelsene. Vi er informert om at Luftfartstilsynet nylig har gitt en slik dispensasjon til NAS. Dette er det adgang til for ytterligere 6 måneder dersom det foreligger særlige grunner.
Jeg anser at NAS’ operasjoner er klart innenfor dagens regelverk. Jeg vil imidlertid rett over nyttår gå i gang med et arbeid hvor jeg ser på om det er behov for å endre bestemmelsene i forskrift om lufttransporttjenester i EØS. I dette arbeidet vil jeg ta med meg erfaringer fra disse innleiesakene.