Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:470 (2014-2015)
Innlevert: 19.01.2015
Sendt: 19.01.2015
Svart på: 30.01.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Vil statsråden i forbindelse med nytt anbud sørge for at det kommer en fjerde ferje på Boknafjorden?

Grunngiving

Ferjestrekningen E39 Mortavika - Arsvågen er blant landets største og viktigste ferjesamband. Det skal nå lyses ut nytt anbud.
Den tredje ferjen som går i dag er ofte ute enten på grunn av verkstedopphold eller fordi den er satt inn som reserveferje på E39 Halhjem - Sandvikvåg. Dette skaper manglende forutsigbarhet for både bilister og næringsliv.
Fylkesutvalget i Rogaland har gått inn for en fjerde ferje. Fylkesvaraordfører i Rogaland Terje Halleland (FrP) sa til Stavanger Aftenblad 26. august 2014 at dette begynner å minne om en skandale. I samme sak sa han at samferdselsministeren var orientert om saken og at samferdselsministeren var bekymret.
Det er forventet økende trafikk i sambandet frem mot åpningen av Rogfast. For å sikre en effektiv trafikkavvikling må det stilles krav om en ekstra ferje i neste anbud. Etter det jeg kan forstå haster det nå med en avklaring for å nå utløpet av dagens anbudsperiode.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Riksvegferjesambandet Mortavika - Arsvågen vil bli lyst ut for konkurranse i nær framtid. Det arbeides for tida med å ferdigstille anbudsgrunnlaget. Bedre kapasitet i form av krav til antall fartøyer, frekvens og reservefartøy vurderes i den sammenhengen.