Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:484 (2014-2015)
Innlevert: 23.01.2015
Sendt: 26.01.2015
Svart på: 02.02.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Bergen kommune har praktisert at mislighald av foreldrebetaling av barnehageplass/SFO fører til oppseiing av barnehageplass/SFO.
Er dette lovlig praksis, og i tilfelle ; meiner statsråden dette er ein ønska nasjonal praksis som tar omsyn til barnas beste?

Grunngiving

Bergens Tidende melder den 22/1-15 at 180 barn er blitt kasta ut av barnehage eller SFO i Bergen i år. Det gjeld 33 barnehagebarn og 147 barn på SFO. Ein juridisk ekspert som er intervjua i BT, meiner denne praksisen er fullstendig ulovlig og at Barnehagelova ikkje opnar opp for dette. I følgje avisartikkelen er både KS og Fylkesmannen inne og vurderer saka, men ingen har svart enno. Byråd for barnehage og skole i Bergen uttaler til Bergens Tidende: "dette er et nasjonalt anliggende, hvor alle norske storbyer trenger en god og rask avklaring fra sentralt hold."

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Stortingsrepresentanten Kjersti Toppe har bedt om Kunnskapsministerens vurdering av om det er lovlig å si opp barnehageplass eller SFO som følge av betalingsmislighold. Alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning for elever fra 1.–4. årstrinn og for elever med særskilte behov fra 1.–7. årstrinn, jf. opplæringsloven § 13-7. Opplæringsloven gir imidlertid ikke elevene rett til plass i SFO. Skolefritidsordningen skal ha vedtekter om blant annet foreldrebetaling og oppsigelse av plassen, jf. opplæringsloven § 13-7. Vedtektene fastsettes av kommunen for offentlige skolefritidsordninger og av eier for private skolefritidsordninger. Hvorvidt betalingsmislighold kan føre til oppsigelse av plass i SFO må derfor reguleres nærmere i vedtektene og i kontrakten som inngås mellom SFO og foreldrene. Når det gjelder barnehager, er reglene slik at barn som oppfyller vilkårene, har en individuell rett til barnehageplass, jf. barnehageloven § 12a. Den individuelle retten innebærer at kommunen skal tilby en barnehageplass uavhengig av egne prioriteringer, og inngrep i retten må ha hjemmel i lov. Selv om rett til barnehageplass er innført, er det på det rene at barnehageloven fremdeles legger opp til at en viss del av kostnadene skal dekkes gjennom foreldrebetaling, jf. barnehageloven § 15 og forskrift om foreldrebetaling i barnehager av 16.12. 2005 nr. 64. Størrelsen på foreldrebetalingen fastsettes gjennom Stortingets årlige budsjettvedtak. Når foreldre tar imot tilbud om plass, aksepteres samtidig denne betalingsforpliktelsen. Barnehageloven har ikke regler for oppsigelse. Departementet har derfor lagt til grunn at en oppsigelse av barnehageplass må baseres på et kontraktsrettslig grunnlag. Hvorvidt et betalingsmislighold kan føre til oppsigelse av barnehageplass, må reguleres og beskrives nærmere i barnehagens vedtekter, jf. barnehageloven § 7 fjerde ledd, og i den konkrete kontrakten om barnehageplass som inngås mellom barnehagen og foreldrene. Dersom det går fram av barnehagens vedtekter og kontrakten med foreldrene at plassen kan sies opp ved mislighold, er det et alminnelig kontraktsrettslig krav at misligholdet må være vesentlig for at avtalen skal kunne heves. Ethvert mislighold kan dermed ikke føre til oppsigelse. Det vises til at foreldrebetalingen er liten i forhold til de offentlige tilskuddene til barnehageplass, noe som må få betydning for hva som skal regnes som et vesentlig mislighold. Misligholdt foreldrebetaling i èn måned kan ikke regnes som vesentlig. I tillegg til å vurdere om misligholdet er vesentlig, må barnets beste være et grunnleggende hensyn når det skal tas stilling til om en barnehageplass skal sies opp, jf. Grunnloven § 104 annet ledd og barnekonvensjonen som er gjennomført i norsk rett ved menneskerettsloven § 2 fjerde ledd. Dersom et barn mister barnehageplassen som følge av betalingsmislighold, må det understrekes at barnet ikke mister retten til barnehageplass. Dette innebærer at foreldrene kan søke om barnehageplass ved neste opptak, og kommunen skal i denne sammenhengen oppfylle retten til plass, uavhengig av om det er ubetalte betalingsforpliktelser fra en tidligere barnehageplass. Det er ikke heldig at et barns plass sies opp og barnet dermed mister barnehageplassen og kontakten med kjente og trygge omgivelser. Både barnehageeier og kommunen har et ansvar for å vurdere om det ligger årsaker bak betalingsmisligholdet som kan gi grunnlag for hjelp og støtte fra kommunen. Det kan også benyttes ordinære former for gjeldsinndrivelse i stedet for å si opp plassen dersom foreldrene misligholder foreldrebetalingen. For øvrig er det viktig å følge opp denne problematikken med forebyggende tiltak som legger til rette for at familier med lav betalingsevne kan benytte seg av barnehageplass. I år vil det bli innført ny moderasjonsordning som gjelder alle familier med lav inntekt og gratis kjernetid for 4 og 5-åringer. Dette vil kunne bidra til at familier med lav inntekt får redusert foreldrebetaling, og dermed vil ha lettere for å betjene denne uten mislighold.