Skriftleg spørsmål fra Helga Pedersen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:524 (2014-2015)
Innlevert: 30.01.2015
Sendt: 02.02.2015
Svart på: 11.02.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at pasienter får god informasjon og tilpasset reise ved transport til medisinsk behandling, og hvordan jobber regjeringen for å bedre dekningen for pasienter som har store kostnader med lang reisevei og overnatting?

Grunngiving

Avisa Finnmarken har satt søkelys på at enkelte pasienter blir tilbudt uhensiktsmessig transport som blir en tilleggsbelastning for syke pasienter. I tillegg kommer det frem at mange ikke vet hvordan de skal gå frem for å få reise tilpasset sine medisinske behov. Samtidig har regjeringen svekket dekningen av oppholdskostnader ved lange reiser sammenlignet med Stoltenberg II sitt budsjettforslag for 2014,og enkelte pasienthotell har økt sine priser kraftig.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 gir pasienter rett til dekning av nødvendige utgifter når pasienter må reise for å motta helsetjenester. Rettigheten utdypes i syketransportforskriften. Pasienten har rett til dekning av utgifter tilsvarende billigste reisemåte med rutegående transportmiddel, med mindre pasientens helsetilstand gjør det nødvendig å bruke et dyrere transportmiddel, eller rutegående transport ikke er tilgjengelig på strekningen. Dersom pasientens helsetilstand ikke tillater bruk av rutegående transportmiddel, må dette dokumenteres av behandler. Behandler utsteder da rekvisisjon på medisinsk grunnlag for bruk av annet transportmiddel for pasienten. Behandler er ansvarlig for å informere om og rekvirere tilpasset transportmiddel til pasientens helsetilstand.
Pasientreisekontorene er ikke kjent med pasientens diagnose. Dersom pasienten henvender seg til pasientreisekontoret og ikke har rekvisisjon til reisen fra sin behandler, tilpasser pasientreisekontoret reisen til pasientens beste, innenfor de rammene de må forholde seg til. Dersom det ikke finnes rutegående transport på strekningen, kan pasientreisekontoret for eksempel bestille drosje.
Jeg må selvsagt erkjenne at Nord-Norge har noen særskilte geografiske utfordringer når det gjelder avstander og reiser for pasienter. Jeg tror imidlertid at helseforetakene i regionen er oppmerksomme på disse utfordringene, og at de tas med i deres betraktning knyttet til organiseringen av det totale pasienttilbudet. Det er helseforetakene som må balansere bruk av sine ressurser mellom pasientreiser og behandlingstilbud, slik at det totale tjenestetilbud til innbyggerne blir både faglig godt og effektivt. Samtidig er det selvfølgelig viktig at helseforetakene informerer pasientene om hvilke rettigheter de har og behovet for at en må ha en særskilt medisinsk vurdering for å få rekvisisjon på særlig tilrettelagt transport. Det er dessuten viktig at pasienter gir tilbakemelding til pasientreisekontorene dersom de har forslag til forbedringer av pasientreisetilbudet, og selvfølgelig også benytter adgangen til å påklage vedtak til fylkesmannen dersom de er uenige i avgjørelsen om refusjon av utgifter m.v.
Pasienter som har rett til å få dekket utgifter ved reise, har også rett til godtgjørelse ved overnatting dersom dette er nødvendig under reisen, for eksempel på grunn av lang reisevei. Det er Stortinget som årlig fastsetter sats for overnatting, og i 2015 er satsen inntil 520 kroner per døgn. Dette gjelder uavhengig av om en benytter pasienthotell eller annet overnattingstilbud.
Jeg er opptatt av at helsevesenet gjennomfører tiltak for forenkling og fornying, og at vi gjør det for å forenkle pasientens kontakt med helsevesenet. Dette gjelder selvsagt også for pasientreiseområdet. Vi planlegger nå for eksempel en forenkling av refusjonsordningen ved transport til og fra behandling, slik at en blant annet kan få mer standardiserte satser og færre dokumentasjonskrav. Det legges også opp til at en kan etablere en elektronisk løsning for søknad om refusjon til pasienter på helsenorge.no. Forslag om forenkling av refusjonsordningen legges etter planen frem for Stortinget våren 2015.