Skriftleg spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:589 (2014-2015)
Innlevert: 11.02.2015
Sendt: 12.02.2015
Svart på: 19.02.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Vi statsråden sørge for at Opplysningsvesenets Fond opptrer i tråd med overnevnte rundskriv i denne saken?

Grunngiving

I forbindelse med overføring av kirkelige eiendommer til kirkelig fellesråd, ble det den 21. januar 2002 sendt et rundskriv fra Kulturdepartementet til kommuner, kirkelig fellesråd og menighetsråd. I rundskrivet heter det i forbindelse med avgrensningen av den grunn som skal overføres vederlagsfritt at "det vil være naturlig å legge funksjonelle betraktninger til grunn og spørre hva som ville være den naturlige utstrekning for eiendommen dersom den ble etablert i dag". Og videre at "funksjonelle betraktninger tilsier f eks at adkomstvei og parkeringsplass bør omfattes"
I forbindelse med overdragelsen av Rakkestad Kirke fra Opplysningsvesenets Fond, holder fondet parkeringsplassen og grunnen med kapellet utenfor det areal som skal overføres vederlagsfritt. Dette kan ikke være i tråd med å legge funksjonelle betraktninger til grunn.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Rundskrivet som det vises til i spørsmålet gjelder opprydding i eiendomsforhold som følge av kirkeloven som trådte i kraft i 1997. Kirkelig fellesråd ble da etablert som organ for soknet i forvaltningen av kirkene. Tidligere stod kommunene for kirkeforvaltningen, og dette innebærer at kommunene i mange tilfeller står oppført som hjemmelshaver til kirkelig eiendom som er knyttet til soknet. Ved fastlegging av grensen mellom kommunal eiendom og kirkelig eiendom forutsettes det blant annet at funksjonelle betraktninger legges til grunn, slik at for eksempel parkeringsplass ved kirken kan følge med ved hjemmelsoverføring der det er naturlig. Dette må avtales mellom kommunen og kirkelig fellesråd. Forholdet mellom Opplysningsvesenets fond (Ovf) og kirken lokalt har et annet utgangspunkt enn det som er omtalt i ovennevnte rundskriv. Ovfs eiendommer har en lang forhistorie, og de tilhører ikke lokalkirken. Det er fastsatt ved lov at Ovfs eiendommer ikke kan gis bort, jf. lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond § 5 første ledd. Formålet med fondet er å sikre at det kommer Den norske kirke som helhet til gode og at verdiene blir bevart og gir avkastning i samsvar med Grunnloven. Det er ikke uvanlig med avtaler om bortfeste av arealer som er knyttet til lokalkirkelig bruk, slik som for eksempel grunn til gravplass, bårehus eller lignende. Ovf har i praksis anerkjent soknet som reell eier der Ovf står som hjemmelshaver i grunnboken til gamle kirker og kirkegårder når arealet i svært lang tid har vært i bruk som kirke- eller kirkegårdsgrunn uten noen form for avtale med fondet. Når det gjelder arealet knyttet til blant annet parkeringsplass ved Rakkestad kirke, vil Ovf nå undersøke nærmere hva som er grunnlaget for bruken. Ovf vil deretter ta stilling til om arealet kan overføres vederlagsfritt. Jeg viser til at Ovf nå vil foreta nærmere undersøkelser og deretter ta stilling i saken. Jeg vil derfor avvente Ovfs videre behandling av denne saken.