Skriftleg spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:629 (2014-2015)
Innlevert: 17.02.2015
Sendt: 18.02.2015
Rette vedkommende: Næringsministeren
Svart på: 25.02.2015 av næringsminister Monica Mæland

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Regjeringen har varslet at forslag til endringer i loven om helligdager og helligdagsfred om kort tid blir sendt på bred høring, og at regjeringen ønsker å fremme lovforslag for å åpne for søndagsåpne butikker.
Hvilke konsekvenser mener landbruksministeren søndagsåpne butikker vil ha for matvareprisene i Norge?

Grunngiving

Beregninger som Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har gjort på oppdrag for NorgesGruppen og Coop Norge tilsier at prisen på dagligvarer vil øke med mellom 1 og 1,4 prosent hvis det blir åpnet for søndagsåpne butikker i Norge.
Forsker Ivar Pettersen i NILF har sagt at det er liten grunn til å tro at merkostnaden ved å holde åpent på søndag, kan absorberes i handelen. Det er dermed sannsynlig at mye av merkostnaden vil måtte bli veltet over på forbrukerne.
OECD-rapporten som ble utarbeidet for å analysere virkningene ved å åpne for søndagshandel i Hellas slår fast at forskningen er tvetydig på hvorvidt prisen vil øke eller ikke, og at utslaget i lavere pris gjerne har hatt en sammenheng med økt konkurranse og butikkmangfold.
Den store usikkerheten knyttet til søndagsåpne butikkers betydning for prisene gjør det naturlig å forvente en avklaring når det gjelder hvilke konsekvenser dette vil få.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Det er generelt vanskelig å spå om fremtidige prisnivåer. Flere handelsdager kan isolert sett bety økte kostnader for handelsstanden. Økte lønnskostnader trekker i retning av høyere priser. Samtidig vil økt konkurranse på søndager, mer effektiv utnyttelse av realkapitalen og mindre topper i omsetningen gjennom uken kunne trekke i motsatt retning. Det samme vil effektiviseringsgevinster gjøre dersom det skjer en restrukturering i bransjen. Nettovirkningen på prisene er derfor usikker.