Skriftleg spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:915 (2014-2015)
Innlevert: 27.04.2015
Sendt: 28.04.2015
Svart på: 30.04.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Hvor lang var ventetiden for pasienter i spesialisthelsetjenesten i mars?

Grunngiving

Fremskrittspartiet er glad for at regjeringen er opptatt av å skape pasientens helsetjeneste, og dette inkluderer god behandling til riktig tid. Ventetiden kan oppleves som frustrerende og vanskelig for mange pasienter, og for noen kan sykdommen forverres under ventetiden. Undertegnede er opptatt av at ventetidene i spesialisthelsetjenesten skal reduseres, og ønsker derfor at helseministeren redegjør for utviklingen i ventetidene i spesialisthelsetjenesten for det siste året.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Siste publiserte ventetidstall fra Norsk pasientregister (NPR) i spesialisthelsetjenesten viser at gjennomsnittlig ventetid samlet for alle pasienter og sektorer har gått ned med fem dager i mars 2015 sammenlignet med samme periode i 2014. Fordelt på sektor, viser tallene en nedgang i gjennomsnittlig ventetid på fire dager innen somatikk, mens gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helsevern voksne har økt med én dag. Innen psykisk helsevern barn og unge er ventetidene uendret i mars 2015 sammenlignet med samme periode året før.
Størst positiv utvikling på ventetid finner vi innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Her har den gjennomsnittlige ventetiden gått ned med 17 dager i mars 2015, sammenlignet med mars 2014. Trenden med nedgang i ventetider innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble også observert da NPR la frem ventetidstall for hele året 2014. Gjennomsnittlig ventetid gikk ned med seks dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2014 sammenlignet med året før. Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter i 2014, uavhengig av sektor, viste en reduksjon på to dager sammenlignet med 2013.
Jeg gjør spesielt oppmerksom på at de månedlige ventetidstallene er beheftet med noe usikkerhet og følger sesongvariasjoner. Tallene for mars måned kan ha blitt påvirket av at påsken var tidligere i 2015 enn i 2014. De tertialvise og årlige ventetidstallene fra NPR er mer robuste. Første tertialtall 2015 publiseres i juni 2015.