Skriftleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1067 (2014-2015)
Innlevert: 03.06.2015
Sendt: 03.06.2015
Svart på: 18.06.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Hvilke nye grep tok statsråden selv etter at han tok over styringen av Arbeidsdepartementet i oktober 2013 som viser at han håndterte moderniseringsprosjektet i NAV bedre enn sine to forgjengere?

Grunngiving

Arbeidsministeren sier til dagens Næringsliv 15. mai at det er de rødgrønne sin skyld at NAVs IKT-program blir dyrere enn planlagt.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Da jeg ble arbeids- og sosialminister var Prosjekt 1 av IKT-moderniseringen i Nav både igangsatt og under replanlegging for å kunne implementere uførereformen innen 1.1.15. I Dagens Næringsliv 15. mai sa jeg derfor at jeg ikke kan klandres for at Nav-prosjektet kom feil ut. I samme artikkel understreket jeg også at jeg har ansvaret for veien videre. Prosjekt 1 blir nå levert innenfor den tids- og kostnadsramme som ble satt ved replanleggingen etter at jeg overtok som arbeids- og sosialminister.
Jeg ser at det var nødvendig å justere kursen raskt når problemene i prosjektet ble avdekket utover våren 2013, noe jeg også har lagt vekt på både i min skriftlige kommunikasjon med Kontroll- og konstitusjonskomiteen og i begge kontrollhøringene. Jeg registrerer også at Stortinget ikke hadde merknader til replanleggingen og konsekvensene av denne, verken da de ble orientert om dette av daværende regjering i statsbudsjettet for 2014 eller av nåværende regjering i revidert nasjonalbudsjett for 2014.
Det er tatt flere konkrete grep for å få levert Prosjekt 1 og ikke minst forberede videre modernisering på en god måte. Det var nødvendig å styrke linjens styring med utviklingsarbeidet og redusere kompleksiteten i klart definerte prosjekter. Det har vi lykkes med. For å utnytte både interne og eksterne ressurser bedre, er kontraktstrategien revidert for den videre moderniseringen. Det skal bidra til at vi får utnyttet markedet bedre og styrket kompetansen både på kunde og leverandørsiden. Det er tatt flere grep for å utnytte interne ressurser bedre og dermed legge til rette for å få ned konsulentbruken. Jeg er tilfreds med at vi nå både leverer det replanlagte Prosjekt 1 og har fått på plass ny A-ordning i tråd med planene.
Også fremover må vi evne å lære av erfaringene fra Prosjekt 1 når vi skal gå i gang med videre modernisering. Vi må planlegge bedre, sikre bedre gjennomføringskraft og ikke gape over for mye for å redusere risiko.
Store statlige prosjekter er underlagt kvalitetssikring og dette skal følges videre. Jeg vil likevel understreke at slike prosjekter alltid vil være forbundet med risiko, det gjaldt Prosjekt 1 og det vil også gjelde for den resterende IKT-moderniseringen i Nav.
Jeg viser til at Stortinget i forbindelse med behandlingen av dokument 1 (2014-2015) fattet følgende vedtak:

"Stortinget ber regjeringen på egnet måte fremme sak om beslutningsgrunnlag for Prosjekt 2 som skal beskrive hva som skal leveres, fremdrift og økonomiske forutsetninger. Stortinget ber samtidig regjeringen presentere rammene for den videre strategien for modernisering av Navs IKT-systemer med hensyn til fremdrift og økonomiske forutsetninger."

Jeg tar sikte på å legge fram en sak for Stortinget om dette i løpet av høsten.