Skriftleg spørsmål fra Terje Breivik (V) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1178 (2014-2015)
Innlevert: 19.06.2015
Sendt: 19.06.2015
Svart på: 25.06.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Terje Breivik (V)

Spørsmål

Terje Breivik (V): Hvordan vil statsråden sørge for at midler bevilget til familievern, blant annet kjøp av plasser i ideelle sentre for foreldre og barn, faktisk blir brukt til formålet, og vil statsråden sørge for at Sebbelow Stiftelse og Kirkens Bymisjon/Familiehuset Nanna-Marie får tildelt midlene slik at driften sikres i henhold til intensjonen med tildelingen?

Grunngiving

Ideelle sentre for foreldre og barn har vært nedleggingstruet de siste årene, samtidig som statsråden har iverksatt en utredning om hvordan tilbudet til sped- og småbarn i risikosonen og deres foreldre bør følges opp. Den 07.01.2015 forelå en faglig og samfunnsøkonomisk analyse fra Buf dir. i rapporten: «Hvordan bør faglige anbefalinger om et samlet tilbud til utsatte sped- og småbarn og deres foreldre følges opp?». Sentre for foreldre og barn er et av tiltakene som anbefales. Stortinget har i budsjettet for 2015 vedtatt økte bevilgninger til kjøp av plasser i sentre for foreldre og barn. Sist i budsjettforliket av 21. november 2014 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, styrkes tilbudet med ytterligere 35 mill. kroner. Dette var ment for å sikre drift ved 5 navngitte ideelle sentre for foreldre og barn, to lokalisert i Oslo. I budsjettforliket står det at midlene skal brukes til kjøp av plasser, og 14 millioner ble overført til Oslo kommune. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har etter konkurranse inngått avtale om kjøp av faste plasser i 2015 med opsjon på 1+1 år for de tre sentrene som ligger i Bufetats inntaksområde.
Undertegnede er kjent med at departementet har vært i dialog med Oslo kommune vedrørende den ekstra bevilgningen til de ideelle sentrene, og at Oslo kommune er kjent med intensjonen fra Stortinget om å øke kjøpene fra de fem ideelle sentrene for foreldre og barn, men per i dag 18. juni har de ideelle barne- og familiesentrene fortsatt ikke fått til en dialog med Oslo kommune om hvordan midlene kan benyttes. Intensjonen med tildelingen var å sikre driften ved sentrene, og begge sentrene er godkjent for inntak både fra Oslo kommune og resten av landet.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: I likhet med representant Terje Breivik er jeg opptatt av å sikre et godt forebyggende tilbud til foreldre og barn over hele landet, og de ideelle sentrene sammen med øvrige foreldre- og barnsentrene, er et viktig bidrag inn i dette arbeidet.
I Innst. 14 S (2014-2015) bevilget Stortinget 35 mill. kroner til kjøp av plasser fra fem ideelle foreldre og barn sentre. Disse fem sentrene er Aglo barne- og familiesenter i Stjørdal, Vilde i Horten, Solstrand i Haugesund og Sebbelow og Nanna Marie i Oslo. Begrunnelsen for bevilgningen var å sikre gode forebyggende hjelpetiltak for de mest utsatte og sårbare barna og for deres foreldre. Stortingsrepresentant Terje Breivik spør om bevilgningen brukes i tråd med Stortingets intensjon og hvorvidt midlene vil overføres direkte til noen av sentrene for foreldre og barn.
Det er i hovedsak Oslo kommune som benytter seg av tilbudet på Sebbelow og Nanna Marie, og det er i hovedsak Bufetat som kjøper plasser fra det tre øvrige sentrene. Midlene er derfor fordelt med 3/5 til Bufetat og 2/5 til Oslo kommune, noe som utgjør henholdsvis 21 og 14 mill. kroner.
Direktoratet gjennomfører kjøpene for sin del av midlene som en anbudskonkurranse. Det er lagt opp til at Bufetat skal kjøpe plasser for 21 millioner kroner. Leverandørene står da fritt til å tilby alle sine plasser til den pris de mener er nødvendig. Disse midlene vil således ikke benyttes til andre formål enn kjøp av plasser ved de ideelle sentrene i tråd med Stortingets intensjon.
I Oslo kommune er det bydelene som foretar den faglige vurderingen av behovet til barn og deres familier, og har ansvar for kjøp av barneverntiltak. Midlene vil derfor overføres til bydelene. Oslo kommune opplyser at de vil understreke at midlene er øremerket kjøp av plasser ved Sebbelow og Nanna Marie, og at det skal rapporteres på bruken av midlene.
Oslo kommune kan ikke garantere bruken av midlene, men kommunen vil gjøre det de kan for å finne hensiktsmessige tiltak slik at midlene blir brukt i tråd med Stortingets intensjon med tildelingen. Som en del av dette arbeidet har byrådsavdelingen hatt møte med representanter for Virke, Kirkens bymisjon, Nanna Marie og Sebbelow for å diskutere hvordan tilbudet kan utvikles for i større grad å være tilpasset behovet.
Jeg vil følge bruken av midlene nøye i 2015 både i Bufetat og i Oslo kommune.