Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:111 (2015-2016)
Innlevert: 26.10.2015
Sendt: 26.10.2015
Svart på: 30.10.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Mer gods på bane krever lange, sammenhengende strekninger. Strøm på Røros og Solørbanen gir i realiteten dobbeltspor mellom Midt-Norge og Østlandet og godsterminal på Kongsvinger kan det godset som ikke skal inn til Oslo unngå å belaste Alnabru. Et flertall på stortinget har bedt om at det settes i gang en planleggingsprosess for å utrede konsekvensene av elektrifisering av gjenværende dieselstrekninger.
Når vil statsråden starte planlegging av elektrifisering på Røros/Solørbanen?

Grunngiving

I någjeldende NTP står det:

«Det vil bli satt i gang en formell planleggingsprosess ved at Jernbaneverket får i oppdrag å utrede konsekvensene av elektrifisering av gjenværende dieselstrekninger, dvs. Røros- og Solørbanen, Nordlandsbanen, Raumabanen og Bratsberg banen.»


Stortinget (innstillingen om NTP 2014-2023) 11. juni 2013:

Enstemmig merknad:

kap 8.2 - regional utvikling:

«Jernbane
Komiteen mener at tog er et effektivt transportmiddel for reiser i og omkring byområdene, og fjerntogstrekningene knytter landsdelene sammen. Videre er fjerntogstrekningene også viktige for godstransport både innenlands og til og fra utlandet. Komiteen er tilfreds med at det settes i gang en formell planleggingsprosess ved at Jernbaneverket får i oppdrag å utrede konsekvensene av elektrifisering av gjenværende dieselstrekninger.»

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2012-2013/inns-201213-450/8/#a2.3

Flertallsmerknad - alle partier unntatt FrP:

Kap. 15.7.3 Jernbaneinvesteringer i korridoren (Oslo – Trondheim):

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, vil vise til at Dovrebanen, Rørosbanen, Gjøvikbanen, Hovedbanen, Gardermobanen, Raumabanen og Solørbanen inngår i denne korridoren, og at de ulike strekningene har svært ulike roller og markedsgrunnlag.

«Flertallet er opptatt av kapasitetsøkende tiltak for gods og forbedring av togtilbud for de reisende. Kryssingsspor, strømforsyning og stasjonstiltak er viktige tiltak, og flertallet understreker at kryssingsspor er relativt rimelige tiltak med stor positiv effekt for samfunnet. Flertallet er svært tilfreds med at det nå settes i gang en planleggingsprosess for å utrede konsekvensene av elektrifisering av gjenværende dieselstrekninger.»

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2012-2013/inns-201213-450/15/#a7.3

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jernbaneverket har allerede igangsatt en utredning som ser på elektrifisering av de ikke-elektrifiserte strekningene, herunder Røros- og Solørbanen. Dette er i tråd med vedtaket representanten Andersen viser til. Dette har jeg også omtalt i svar på Dokument nr. 15:938 (2014-2015).
Utredningen omfatter også en kunnskapsinnhenting og sammenlikning av energibærere/driftsformer som kan utgjøre alternativer til konvensjonell elektrifisering. Dette arbeidet vil i løpet av høsten ferdigstilles.