Skriftleg spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:261 (2015-2016)
Innlevert: 26.11.2015
Sendt: 26.11.2015
Svart på: 02.12.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hvorfor skal en datter som har voldsalarm mot sin far måtte forholde seg til sin far for å få grunnstipend?

Grunngiving

Grunnstipend i Videregående skole ble endret for å sikre at bare de som trenger det mest skal få stipendet.
En fraskilt mor med inntekt på 194000 brutto trodde at hun skulle få stipend til sin datter i videregående skole, men fars inntekt ble tatt med i beregningen, dermed avslag. Det utrolige i saken er at både mor og datter går med voldsalarm mot den sammen mannen. Mannen er fradømt foreldreansvaret for barna, X-kone og datter har voldsalarm. Likevel skal de forholde seg til en mann/far som de er redd for, om datter skal få stipend på Videregående skole.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Grunnstipendet til elever i videregående skole skal behovsprøves mot inntekten til forsørgerne. Plikten til å forsørge barnet faller ikke bort selv om forelderen blir fradømt foreldreansvaret, og i utgangspunktet skal derfor grunnstipendet behovsprøves også mot denne forelderens inntekt.
Det kan imidlertid bli sett bort fra inntekten til foreldrene etter en skjønnsmessig vurdering, der det blir lagt vekt på om det er særlig tyngende sosiale grunner til at eleven ikke kan få tilskudd, og det ellers er rimelig. Når far er fradømt foreldreansvaret, og mor og barn har voldsalarm på grunn av faren, er det åpenbart at det skjønnsmessige unntaket fra behovsprøvingen bør komme til anvendelse. Det er ikke minst på grunn av slike særlige forhold mellom foreldre og barn at det er nødvendig med unntaksregler. Det er vanskelig for Lånekassen å fange opp disse gjennom den standardiserte nettsøknaden. Lånekassen har heller ikke adgang til å hente inn opplysninger om for eksempel voldsalarm fra andre myndigheter, og er derfor avhengig av at søkeren selv opplyser om slike forhold som kan medføre unntak fra behovsprøvingen. I denne konkrete saken bør eleven eller moren kontakte Lånekassen for å få en ny behandling av søknaden om støtte.