Skriftleg spørsmål fra Anna Ljunggren (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:308 (2015-2016)
Innlevert: 07.12.2015
Sendt: 08.12.2015
Svart på: 14.12.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Anna Ljunggren (A)

Spørsmål

Anna Ljunggren (A): Kan statsråden redegjøre for hvordan brønnbåter, knyttet opp til fiskeoppdrettsindustrien, har kunnet dumpe tusenvis av tonn med hydrogenperoksid etter avlusing av oppdrettanlegg i havet over mange år uten at myndighetene har reagert?

Grunngiving

Den 7.12.2015 kan vi lese i Dagens Næringsliv at brønnbåter knyttet opp til fiskeoppdrettsindustrien har dumpet tusenvis av tonn med hydrogenperoksid etter avlusing av oppdrettanlegg i havet uten at myndighetene har reagert. Først nå har Miljødirektoratet slått alarm og slått fast at dette faktisk er ulovlig, dette etter at en masteroppgave ved Universitetet i Bergen viste at hydrogenperoksid i små doser fører til at reker dør.
Hydrogenperoksid brukes bl.a. til hårbleking od desinfeksjon i tillegg til at det i økende grad har blitt brukt til bading av oppdrettsfisk som er infisert med lakselus. Oppdrettsnæringen har i mange år hatt store problemer med lakselus som har resultert i at lakselusa har blitt mer og mer resistent mot en rekke legemidler som tidligere har vært brukt. Derfor har oppdrettsindustrien i økende grad gått over til å bruke hydrogenperoksid mot lakselus og andre sykdommer på oppdrettsfisken.
Etter at hydrogenperoksid har blitt tatt i bruk mot lakselus, har en rekke rekefiskere langs kysten varslet bekymringer da dumping av disse kjemikaliene dreper livet i rekefeltene.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Myndighetene er opptatt av miljøkonsekvensene av den økte bruken av kjemiske midler mot lakselus. Samtidig er det nødvendig å behandle oppdrettslaksen for å beskytte villaks og sjøørret mot lusesmitte. Det stilles derfor strenge krav om at oppdretterne holder seg under fastsatte lusegrenser. Oppdretterne må også arbeide for å kunne ta i bruk alternative metoder for avlusning som ikke gir risiko for helse og miljø.
Hydrogenperoksid brukes i dag til lusebehandling både i brønnbåt og i merd der oppdrettsanlegget ligger. Når avlusningsvannet slippes til sjø fra brønnbåter blir det raskt fortynnet og hydrogenperoksid brytes ned til vann og oksygen. Det har derfor blitt vurdert at dette er det minst problematiske stoffet av de godkjente stoffene mot lakselus, men negative miljøeffekter kan ikke utelukkes ved så store utslipp det har vært de siste årene.
Myndighetene samarbeider om tiltak for å få ned både bruk og utslipp av lusemidler. Fiskeridirektoratet fikk nylig oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet om i samarbeid med Mattilsynet og andre berørte etater å foreslå tiltak som kan motvirke negative miljøeffekter knyttet til behandling mot lakselus. Tømming av avlusingsvann fra brønnbåt er ett av områdene hvor de er bedt om å vurdere om kan inngå i forskriftsregulering for å sikre krav til miljømessig forsvarlig drift. Miljødirektoratet vil også bidra i arbeidet med dette oppdraget. Det er forventet at det vil foreligge forslag som skal på høring tidlig i 2016.