Skriftleg spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:326 (2015-2016)
Innlevert: 09.12.2015
Sendt: 10.12.2015
Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren
Svart på: 18.12.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hva vil statsråden gjøre for å følge opp at omstillingsmidlene som er gitt Tinn kommune etter sykehusnedleggelsen på Rjukan kommer folket i Tinn til gode, når nå sykehuset Telemark har lagt sykehusbygningene i Rjukan ut for salg?

Grunngiving

I 1971 solgte Hydro sykehusbygget på Rjukan til det offentlige for en krone.
Sykehuset Telemark har drevet aktivitet i sykehuset frem til sommeren 2015. Vedtaket i Stortinget 2014 var at akuttberedskapen i Tinn skulle sikres med gode prehospitale tjenester før nedleggelse og at det skulle kunne være helseaktivitet i bygningene fremover både via Telemark sykehus og Tinn kommune. Sykehuset i Telemark skulle kunne drive enkelte spesialisthelsetjenester fortsatt, og kommunen skulle kunne drive kommunale helsetjenester i det nedlagte sykehuset på Rjukan. Det er gitt flere millioner kroner over statsbudsjettet i omstillingsmidler til nettopp dette formålet, og Tinn kommune har virkelig gjort en jobb for å omstille og sikre aktivitet til beste for sine innbyggere i de bygningene som nå er lagt ut for salg.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2015 vedtok Stortinget en økning av skjønnstilskuddet ut over regjeringens forslag på 10 mill. kroner. I Innst. 16 S (2014–2015) uttalte flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen, representantene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, følgende:

"Flertallet viser til budsjettavtalen mellom de fire partier der det er satt av 10 mill. kroner i omstillingsmidler til Tinn kommune i forbindelse med avvikling av akuttmottaket på Rjukan. Midlene er ment stilt til rådighet for Tinn kommune, som selv kan vurdere
aktuelle nysatsninger, i samarbeid med relevante aktører."

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2016 har Stortinget vedtatt en økning av skjønnstilskuddet ut over regjeringens forslag på 5 mill. kroner til samme formål. Dette innebærer at Tinn kommune har fått i alt 15 mill. kroner i skjønnstilskudd for å lette omstillingen i forbindelse med nedleggelsen av sykehuset. Det er ikke stilt krav til kommunen om rapportering om bruken av midlene.