Skriftleg spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:349 (2015-2016)
Innlevert: 12.12.2015
Sendt: 14.12.2015
Svart på: 21.12.2015 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF)

Spørsmål

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF): Vil statsråden gå i dialog med Karmøy kommune for å avklare hvordan Kongsgårdsprosjektet, med det nye og unike historiske funnet på Avaldsnes, kan bli ivaretatt og restaurert?

Grunngiving

Det har bodd konger på Avaldsnes lenger enn noe annet sted i Skandinavia, fra ca. 250 - ca. 1400. Forståelsen av kongesetet Avaldsnes er helt vesentlig for å forstå utviklingen av Norge som nasjon. Avaldsnes, Norges eldste kongesete, representerer umistelige verdier for Norge. Avaldsnes er Rogalands tusenårssted og området har betydelig nasjonal verdi med Olavskirken som eneste gjenstående kollegiatkirke i Norge.
Dette var bakgrunnen for et stort arkeologisk Kongsgårdprosjektet på Avaldsnes. Det er prosjektert til ca. 30 mill., i sin helhet finansiert av Karmøy kommune, Rogaland fylkeskommune og private. Kongsgårdprosjektet Avaldsnes blir ledet av Universitetet i Oslo. Prosjektet ble påbegynt i 2007 og går fram til 2018. Et internasjonalt team av 20 forskere analyserer nå Avaldsnes sin historie fra Kristi fødsel til høymiddelalderen.
Men,- i løpet av prosjektet ble det gjort meget oppsiktsvekkende oppdagelser. Ruinene etter en kongshall fra middelalderen ble funnet rett før Kongsgårdprosjektet avsluttet sine utgravinger i 2012. Kongshallen ble bygget av Håkon Håkonsson eller Håkon V Magnusson. Dette var et sensasjonelt og helt uventet funn som krevde ny behandling hos Riksantikvaren. Det er tidligere funnet tre kongshaller fra middelalderen. De ligger i Bergen, Oslo og Tønsberg og kan beskues av publikum.
Karmøy kommune har i samarbeid med Rogaland fylkeskommune sendt søknad om midler til staten for utgraving av denne kongshallen. Søknad med utfyllende vedlegg er sendt Klima- og miljødepartementet datert 21.05.14 med påfølgende purring, dessverre uten å få svar eller tilbakemelding.
NIKU har nå laget en ekstra plan for restaurering og finansiering av denne fjerde kongshallen. Dermed må nye 7,6 nye millioner skaffes til veie. I dette tilleggsprosjektet mangler nå 5,4 mill. kr. Staten har til nå ikke bidratt i prosjektet. Finansieringen er flaskehalsen, ikke det faglige arbeidet.
Problemet er imidlertid at Riksantikvarens utgravingstillatelse gjelder ut 2016 fordi utgraving/ restaurering må være en del av Kongsgårdsprosjektets forskning. Riksantikvaren åpner nå for at dispensasjonen kan gis ut 2017.
En utgravd og restaurert kongshall ved Norges eldste kongssete på Avaldsnes er et synlig og betydelig minne, både historisk, maktpolitisk og kulturelt. Å sette anlegget i stand vil ha stor symbolverdi og i tillegg bety svært mye for reiselivet og for identiteten i regionen. I motsatt fall må funnet dekkes til og graves ned. Det vil sannsynligvis bety at dette unike anlegget ikke blir tatt vare på.
Jeg mener det kan være en nasjonal og statlig oppgave å sørge for at Norges fjerde kongshall fra middelalderen graves fram og restaureres. Karmøy kommune har et akutt behov for å komme i dialog om saken.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Som representanten viser til, så ble det gjennom arkeologiske undersøkelser i regi av Kongsgårdsprosjektet på Avaldsnes, påvist en ruin i 2012. Ruinen er ikke arkeologisk undersøkt, men er tolket som kongshallen på Avaldsnes. Ruinen er i dag tildekket.
Prosjektet er svært spennende og vil utvilsomt frembringe mye ny kunnskap om Avaldsnes som maktsentrum i overgangen fra småkongedømmer til nasjonalstat. Jeg har derfor forståelse for ønsket om å fremskaffe finansiering, slik at også denne ruinen kan utgraves og undersøkes.
Representanten Toskedal viser også til at Klima- og miljødepartementet har mottatt søknad om midler til utgravning av denne kongshallen. Søknaden ble besvart i epost fra statssekretær Lars Andreas Lunde til ordfører Aase Simonsen den 31. mars 2014 og 14. november 2014. Det vises imidlertid i epostene til at Klima- og miljødepartementet ikke har ansvar for finansiering av forskningsutgravninger eller finansiering av forskning på arkeologisk materiale som er frembrakt gjennom slike undersøkelser. Det finnes derfor ikke slike tilskuddsordninger, verken på Klima- og miljødepartementets eller Riksantikvarens budsjett.
Til tross for at prosjektet utvilsomt er svært spennende, ligger dette utenfor Klima- og miljødepartementets sektoransvar, og det er derfor ikke naturlig for meg å gå inn i noen videre dialog om prosjektet.
Statssekretær Lars Andreas Lunde har i sitt svar i epost datert 14. november 2014 opplyst om at dersom det er aktuelt, så finnes det søkbare tilskuddsmidler til ruinkonservering over Riksantikvarens budsjett. En eventuell søknad om tilskudd må sendes til Riksantikvaren og vil bli vurdert på vanlig måte.