Skriftleg spørsmål fra Helga Pedersen (A) til statsministeren

Dokument nr. 15:369 (2015-2016)
Innlevert: 17.12.2015
Sendt: 17.12.2015
Svart på: 18.12.2015 av statsminister Erna Solberg

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Stiller statsministeren seg bak Solvik-Olsen framstilling av årsaken til asyltilstrømminga til Norge slik det framgår av hans oppdateringer på facebook og twitter 14. desember i år, der det implisitt påstås at antall asylsøkere har økt som følge av Arbeiderpartiets landsmøtevedtak og den påfølgende avtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne om å ta i mot 8 000 kvoteflyktninger fordelt på de tre neste årene?

Grunngiving

Statsråd Ketil-Solvik Olsen la ut følgende facebook-oppdatering 14. desember:

"I vår fikk AP flertall for å liberalisere flyktningepolitkken. I uke 46 fikk vi flertall for å stramme inn. Grafen viser ganske tydelig at politiske vedtak har konsekvenser.
Jeg liker utviklingen best når AP ikke får styre kursen. Enig?"

Teksten ilusteres av en graf som angivelig skal vise en sammenheng mellom Arbeiderpartiets landsmøte og asylstilstrømmingen til Norge utover sommeren og høsten. Grafen underslår flere grunnleggende fakta:
Den viser ikke asyltilstrømminga til andre europeiske land. Ifølge Prop 1 S (2016-2016) fra Justis- og beredskapsdepartementet s. 16 har det "i 2015 vært en kraftig økning i tallet på asylsøkere til Europa. Tall fra Eurostat per 11. september 2015 viser at om lag 450 000 personer søkte om asyl i Europa første halvår 2015, en økning på 74 pst. sammenlignet med samme periode i 2014". På s 17 i samme dokument slås det fast at "i forhold til folketallet mottok Norge om lag 75 pst flere asylsøkere enn gjennomsnittet blant EU-/EFTA-landene i 2014".
Da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett i begynnelsen av oktober budsjetterte man likevel med kutt i utlendingsforvaltningen.
Statsrådens graf underslår dessuten det faktum at asylavtalen som ble inngått mellom 6 partier på Stortinget 19. november i stor grad omhandler punkter som regjeringen allerede hadde fullmakter til å gjennomføre, og både kunne og burde ha tatt tak i på et tidligere tidspunkt. De andre partiene var dessuten klare til å inngå avtalen på et tidligere tidspunkt, men måtte vente på FrP som hadde behov for flere interne prosesser.
På denne bakgrunn er det behov for en avklaring fra statsministeren om hvorvidt statsråd Solvik-Olsen gir uttrykk for regjeringens syn.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: