Skriftleg spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:452 (2015-2016)
Innlevert: 20.01.2016
Sendt: 20.01.2016
Svart på: 28.01.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): I forbindelse med ekstremværet Synne, som rammet Dalane regionen i desember, ble hjørnesteinsbedriften Nordan i Lund kommune rammet spesielt hardt av flommen. Skadene fra vannmassene resulterte i at samtlige 400 ansatte ble permitterte, og en er enda ikke tilbake i normal drift.
Hvordan vil statsråden sikre at en unngår lignende ødeleggelser i fremtiden, og slik forsikre lokalbefolkningen om at regjeringen gjør det en kan for å tilrettelegge for at hjørnestensbedriften blir i Moi?

Grunngiving

Ledelsen i Nordan har anslått et 3-sifret antall millioner i produksjonstap og materielle skader, og ekstremværet Synne var ikke et engangstilfelle. Lignende ekstremvær vil ramme oss dobbelt så ofte frem mot år 2100, dersom utslippene fortsetter som i dag, advarte meteorolog Reidun G. Skaland ved Meteorologisk institutt til NRK Rogaland 6.12.15. Det er igangsatt et arbeid der Lund kommune og Norges vassdrags- og energidirektorat vurderer aktuelle flomsikringsprosjekt. Det er derfor av stor betydning for regionen, som allerede sliter med stigende arbeidsledighet, at regjeringen gjør det en kan for å sørge for at fabrikken ikke får like store skader neste gang elva flommer over, og truer videre drift av fabrikken. Det bør være aktuelt å vurdere bruk av midlene satt av til flomsikring i tiltakspakken for Vestlandet, som etter forliket i Stortinget er på 50 millioner kroner.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: I forbindelse med ekstremværet Synne, fikk vi nok engang erfare hvordan sterke naturkrefter påvirker oss. Jeg har stor forståelse for den vanskelige situasjonen som de ansatte ved Nordan, og andre som ble rammet, opplever.
Samfunnet vårt står overfor store utfordringer knyttet til flom og andre alvorlige naturfarer. Som representanten selv påpeker, vil ekstremvær som Synne sannsynligvis ramme oss oftere i fremtiden. Selv om vi aldri kan sikre oss helt mot konsekvensene av flom, er det regjeringens mål å bedre samfunnets evne til å håndtere utfordringene. For å lykkes med dette, er det blant annet viktig å arbeide planmessig for å sikre eksisterende bebyggelse som ligger utsatt til.
Bevilgningen til flom- og skredforebygging over NVEs (Norges vassdrags- og energidirektorats) budsjett har økt under denne regjeringen. Samlet bevilgning til dette formålet på om lag 386 mill. kroner i 2016. NVE må likevel prioritere mellom sikringstiltak i hele landet ut fra hvor risikoen for skader er høyest. Det arbeides ennå med å få full oversikt over skadeomfanget og med å vurdere mulige tiltak etter ekstremværet Synne. Det er fortsatt for tidlig å si noe om prioritering av nye permanente tiltak i de rammede områdene.
Jeg vil også vise til mitt svar på spørsmål nr. 307 (2015-2016) i desember i fjor. Staten har ulike ordninger for å støtte kommunene i forbindelse med denne type situasjoner. NVE gir bistand til kommunene og samfunnet for øvrig i håndteringen av flom- og skredrisiko. Det skjer i form av kartlegging, arealplanbehandling, sikringstiltak, overvåking og varsling samt faglige vurderinger i krisesituasjoner.