Skriftleg spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:486 (2015-2016)
Innlevert: 25.01.2016
Sendt: 26.01.2016
Svart på: 29.01.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): I brev av 15. juni 2015 til samferdsels ba Oslo kommune om å få lov til å selv fastsette sats på piggdekkgebyr på bakgrunn av et bredt flertall i bystyret ønsket det. En eventuell økning av piggdekkgebyret ville kunne gjøre at færre biler benyttet piggdekk, slik at den farlige svevestøvforurensingen kunne reduseres. Statsråden har ennå ikke svart kommunen.
Når vil statsråden svare Oslo, og er statsråden for å gi kommunen dette virkemiddelet for å overholde de nasjonale luftkvalitetsforskriftene?

Grunngiving

På grunn av piggdekkgebyret er andelen som bruker piggdekk i Oslo redusert til 14 %. Bruk av piggdekk har en betydelig effekt på veislitasjen og tilførsel av svevestøv til luften. Statens Vegvesen anbefaler av trafikksikkerhetshensyn 8-9 % andel med piggdekk. Dagens piggdekkandel ligger med andre ord 50 % over det Statens Vegvesen anbefaler.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: En eventuell økning av piggdekkgebyret ble diskutert med begge kommunene i vårt møte om lokal luftkvalitet 26.1.2016. Samferdselsdepartementet vil nå jobbe videre med saken i samråd med Oslo og Bergen kommuner. Vi tar sikte på å finne en løsning raskt.