Skriftleg spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kulturministeren

Dokument nr. 15:495 (2015-2016)
Innlevert: 27.01.2016
Sendt: 28.01.2016
Svart på: 04.02.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Kan statsråden klargjøre om det er vanlig saksbehandling i departementet at det tilfeldigvis blir spurt om en privat aktør har magasinkapasitet til 65.000 hyllemeter, uten at det politisk eller faglig har vært gjort en vurdering av et slikt alternativ?

Grunngiving

I sitt brev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen, datert 11.12.2015, skriver forhenværende kulturminister at det ikke har funnet sted noe form for møte mellom Kulturdepartementet (KUD) og Dora AS om Norsk helsearkiv og tilhørende sentraldepot. Forhenværende kulturminister skriver at kommunikasjonen KUD tidligere har vist til mellom KUD og Dora AS dreier seg om to telefonsamtaler, én i slutten av mai og én i juni 2015. Forhenværende kulturminister skriver at advokat Harald Ellefsen i mai 2015 ringte til avdelingsdirektør Stein Sægrov i KUD med spørsmål om arkivprosjektet på Tynset på noen måte var tatt opp i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Sægrov benyttet da, i følge forhenværende kulturminister, anledningen til å spørre om det ville være mulig å utvide magasinarealet som Statsarkivet allerede har i Dora med inntil 65.000 hyllemeter, hvor lang tid det ville ta å klargjøre slike magasiner, og hvilke leiekostnader det i så fall vil være tale om.
Den politiske vurderingen fra helseminister og statsminister var frem til høsten 2015 helt klar, og det har vært kommunisert og vedtatt i budsjettet de to siste årene at hele Norsk helsearkiv og sentraldepot for Arkivverket skal lokaliseres i sin helhet til Tynset som et statlig forvaltningsorgan i regi av Norsk Helsearkiv og Riksarkivet.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Representanten Greni viser i sin begrunnelse for spørsmålet til at det gjelder Kulturdepartementets kommunikasjon med Dora AS om ev. mulighet til å utvide magasinarealet til Statsarkivet i Trondheim, som leier sine magasinlokaler av Dora AS, med inntil 65.000 hyllemeter.
Det har gjennom mange år blitt arbeidet for å realisere nye lokaler for å løse Arkivverkets udekkede magasinbehov. Det har blant annet blitt gjennomført en KS1-prosess som har klargjort at det vil være mer hensiktsmessig at Arkivverkets behov dekkes gjennom et felles sentralt magasin enn ved en splittet utbygging hvor hvert statsarkiv bygges ut separat. De ulike statsarkivenes eksisterende lokaler er grundig utredet av Arkivverket, herunder lokalenes mulighet for utvidelse. I motsetning til andre statsarkiver, peker tidligere utredning på at Statsarkivet i Trondheim har lokaler som raskt kan utvides med større magasinkapasitet. Jeg vil peke på at det følgelig naturligvis ikke er tilfeldig at Kulturdepartementet undersøker kapasiteten ved nettopp Statsarkivet i Trondheim, men et resultat av en faglig vurdering basert på kunnskap om Arkivverket.
Ønsket om å samlokalisere Arkivverkets sentraldepot med Norsk helsearkiv på Tynset, var resultat av en politisk vurdering. Regjeringen har på bakgrunn av de høye kostnadene ved det utredete forprosjektet om en slik samlokalisering kommet til at det er nødvendig å få undersøkt en alternativ modell. Regjeringen ser derfor nærmere på andre muligheter for samlokalisering av sentraldepotet for papirarkiv. Samlokalisering med Statsarkivet i Trondheim er i den forbindelse ett av alternativene det er naturlig å vurdere.