Skriftleg spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:503 (2015-2016)
Innlevert: 29.01.2016
Sendt: 29.01.2016
Svart på: 05.02.2016 av utenriksminister Børge Brende

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Vil utenriksministeren fortløpende offentliggjøre norsk innspill i TISA-forhandlingene og på egnet måte jevnlig konsultere Stortinget om utviklingen i forhandlingene for å sikre god forankring av norske posisjoner?

Grunngiving

Det foregår en omfattende debatt om TISA-forhandlingene i mange europeiske land, også blant ulike aktører her hjemme. Debatten bærer preg av usikkerhet om hva en TISA-avtale vil bety for tjenestemarkedet og offentlig tjenestesektor.
Det foreligger mye informasjon om disse forhandlingene på UDs hjemmesider og UD har jevnlige møter med referansegruppen med representanter fra arbeidslivets parter, ulike organisasjoner osv.
Ut over avsnittet om TISA-forhandlingene i Stortingsmelding 29 (2015-2016) Globalisering og Handel og en interpellasjonsdebatt, er Stortinget ikke konsultert om disse forhandlingene.
Det synes klart at kontakten mellom EU-kommisjonen og Europaparlamentet om TISA-forhandlingene er mye tettere og at den informasjon EU offentliggjør på sine hjemmesider er mer omfattende og detaljert. I intervju med Euroactiv 28. januar i år med saksordfører Viviane Reding, går det fram at det er konsultasjon med Europaparlamentet knyttet til hver
forhandlingsrunde.
Hos oss er det altså en jevnlig konsultasjon med sivilsamfunnet gjennom referansegruppen, men ikke en tilsvarende løpende konsultasjon med Stortinget og dermed det politiske miljø, noe som også er hemmende for muligheten til å delta i den løpende debatten om TISA.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Regjeringen etterstreber åpenhet om Tisa-forhandlingene og vil derfor fortsette å offentliggjøre så mye informasjon som mulig. Vi tar sikte på å offentliggjøre en oppdatering av det norske tilbudet når det foreligger. Det er ikke planlagt å legge frem nye norske forhandlingstekster. Skulle det likevel bli aktuelt, vil vi offentliggjøre disse i tråd med fast praksis.
Vi forventer at forhandlingene intensiveres ytterligere i 2016 og det vil være behov for å oppdatere norske posisjoner. Forankring i Stortinget er viktig og jeg vil konsultere på egnet måte underveis.