Skriftleg spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:635 (2015-2016)
Innlevert: 18.02.2016
Sendt: 19.02.2016
Svart på: 25.02.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Hvilke endringer i kommuneloven vil statsråden gjøre for å sikre at også studenter får krav til fri fra studiene og lik rett til å delta i folkevalgte organ som arbeidstakere?

Grunngiving

I NRK Hedmark og Oppland 28.1. kan vi lese om to studenter ved Høgskolen i Hamar som ikke fikk fri fra obligatorisk undervisning for å delta på kommunestyremøter. Etter spørsmål fra meg kunne kunnskapsministeren opplyse at saken hadde løst seg da Høgskolen etter sigende har hatt kontakt med studentene og at de vil utøve "skjønn" for studentene som er folkevalgte.
I kommuneloven kap. 7 § 1, 2.ledd står det at "Arbeidstaker har krav på fri fra arbeid i det omfang dette er nødvendig på grunn av møteplikt i kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organ."
I kommuneloven er det ikke omtalt noen plikt eller rett til deltakelse for studenter. Det finnes heller ikke noe felles fraværsreglement for høgere utdanning.
Saken for de to studentene fra Oppland skal løse seg ved skjønn slik at de kan delta på kommunestyremøtene. Imidlertid har jeg fått tilbakemelding om at det nå er en student som har måttet søke om permisjon fra fylkestinget i Telemark fordi hun blir ført med fravær fra Høgskolen i Hedmark dersom hun deltar i fylkestinget. En må også anta at dette kan gjelde flere studenter.
Det har vært tverrpolitisk enighet om at det er svært viktig med deltakelse fra ungdom i folkevalgte organ. Det er derfor svært uheldig at studenter på denne måten hindres i å delta i de organer de er valgt til.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Jeg er enig med representanten Wøien i at det er viktig med deltakelse fra ungdom i folkevalgte organer. Det er viktig at alle som kan legge til rette for slik deltakelse, for eksempel utdanningsinstitusjoner, gjør det. Det er den enkelte utdanningsinstitusjon som selv fastsetter regler for obligatorisk oppmøte og regler for fravær, se kunnskapsministerens svar 11. februar 2016 på ditt spørsmål nr. 516.
Som representanten Wøien peker på, er det ingen regler i kommuneloven som gir studenter rett til fra undervisning for å delta på møter i folkevalgte organer. Adgangen til å være fraværende fra obligatorisk undervisning vil derfor i stor grad bero på utdanningsinstitusjonens regelverk.
Kommunelovutvalget som ble nedsatt sommeren 2013 skal etter planen overlevere sin utredning til meg i mars i år. Utvalget har jobbet med en fullstendig og helhetlig gjennomgang av kommuneloven. Et av de særlige punktene i mandatet er å se på folkevalgtes vilkår, herunder ombudsplikten og reglene for fritak. Utredningen vil bli sendt på høring. Jeg mener derfor det er mest hensiktsmessig å vurdere spørsmålet om fritak fra undervisning som ledd i departementets oppfølging av utredningen, og ikke iverksette et eget lovprosjekt nå.