Skriftleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:769 (2015-2016)
Innlevert: 16.03.2016
Sendt: 17.03.2016
Svart på: 01.04.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva er statsrådens inntrykk av arbeidet med HMS i fagopplæringen, og er det aktuelt å utarbeide nasjonale standarder eller føringer for dette arbeidet?

Grunngiving

Det finnes i dag ingen nasjonale standarder for HMS-arbeidet i fagopplæringen.
I Telemark har Bilfinger gjennomført HMS-tilsyn på alle skolene med teknisk og industriell produksjon (TIP), og gitt skolene tilbakemelding på tilstanden. Tilsynet avdekket at holdninger og rutiner for HMS varierer stort. Det er grunn til å tro at det samme kan gjelde også i andre fylker.
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en viktig del av fagarbeidernes kompetanse. HMS handler om fagarbeidernes egen sikkerhet, men også om verdiskaping og bedriftenes omdømme. Skadestatistikk kan være avgjørende når bedrifter inngår kontrakter, og er svært viktig for produktiviteten i industrien. Økt fokus på HMS i skolen kan kanskje også bidra til å heve statusen for fagarbeidere.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Opplæring i helse, miljø og sikkerhet er en integrert del av fagopplæringen. Dette er en viktig del av opplæringen for å sikre at den enkelte, etter fullført opplæring, kan ivareta sin egen og arbeidskollegaenes helse og sikkerhet på en god måte og ikke skade miljøet.
I læreplanene på alle nivå i fagopplæringen er det innarbeidet kompetansemål som gjelder HMS. I Utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon, som er nevnt i spørsmålet, er det i læreplanen i felles programfag på Vg1 blant annet fastsatt følgende kompetansemål:

"Produksjon
• utføre arbeid etter regler for helse, miljø og sikkerhet og foreta risikovurderinger
• bruke ergonomisk riktige arbeidsteknikker og arbeidsstillinger
• forklare sammenhengen mellom ergonomi, helse og effektivitet

Tekniske tjenester
• bruke verktøy og utstyr i henhold til lover og forskrifter
• foreta risikovurderinger i forhold til helse, miljø og sikkerhet

Dokumentasjon og kvalitet
• finne fram til og følge produktdatablad og HMS-datablad"

Lignende kompetansemål er fastsatt i de forskjellige læreplanene på Vg2 og i læreplanene for opplæring i bedrift. Elevene skal altså kjenne til gjeldende regler, kunne finne fram til reglene og kunne anvende dem i praksis. Det vil si at innenfor det enkelte programområdet og det enkelte fag vil være de generelle reglene som følger av arbeidsmiljøloven og bransjens egne standarder som gjelder for HMS.
Det er den enkelte skole som må sørge for at opplæringen er egnet til at elevene kan nå kompetansemålene om HMS, i likhet med alle de andre kompetansemålene i læreplanene. Det å benytte en ekstern instans til å vurdere kvaliteten på opplæringen i HMS, slik som Telemark fylkeskommune tilsynelatende har gjort, synes som en effektiv metode til å gi skolene tilbakemeldinger på arbeidet sitt. Departementet vil derfor i sin dialog med fylkeskommunene trekke frem dette som en mulighet som også andre fylkeskommuner kan vurdere å benytte seg av. Jeg ser imidlertid ikke noe behov for å innføre nye nasjonale standarder for arbeidet med HMS innen fagopplæringen.