Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:782 (2015-2016)
Innlevert: 18.03.2016
Sendt: 18.03.2016
Svart på: 01.04.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil Helse- og omsorgsministeren sikre at det innføres stedlig ledelse i Helse Møre og Romsdal HF?

Grunngiving

Stortinget vedtok ved behandling av Nasjonal Helse- og sykehusplan 17. mars at stedlig ledelse skal være hovedregelen ved norske sykehus.
Forslaget som ble vedtatt var fremmet av Arbeiderpartiet, Høyre Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre og lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennom foretaksmøtet og/eller styringsdokumenter sørge for at stedlig ledelse blir hovedregelen ved norske sykehus.»

Samme dag offentliggjorde Helse Møre og Romsdal HF ny overordna organisasjonsmodell uten stedlig ledelse. Foretakets modell er organisering i tverrgående klinikker med felles ledelse for sjukehusa i Ålesund, Molde, Kristiansund og Volda, lokalisert i Ålesund.
Komiteen viser i innstillingen til at innspill til komiteens høring og øvrige innspill, viser at det er behov for stedlig ledelse ved sykehusene. Komiteen viser til at Legeforeningen og Fagforbundet er tydelige på at stedlig ledelse bidrar til å koordinere ressursene og til å bygge og opprettholde sterke fagmiljøer. Komiteen skriver blant annet at:

"Komiteen mener stedlig ledelse er et viktig prinsipp, blant annet fordi lange beslutningslinjer resulterer i utydelige ansvarslinjer, usikkerhet og at målformuleringer og strategier ikke forankres helt ut i sykehusene. Stedlig ledelse er et nødvendig grep for bedre samspill mellom sykehusene. Komiteen mener det er en naturlig forutsetning at ledere må være til stede og kjenne sine ansatte for å kunne utvikle fagmiljøene og gi best mulig pasientbehandling. (...) Komiteen understreker at stedlig ledelse er sterkt medvirkende til å bygge en god kultur og sterke fagmiljø. God kultur og godt arbeidsmiljø skapes ved å ha en stedlig leder som kan bidra med nødvendige avklaringer i daglig drift og minimere usikkerhet, sørge for tydelig oppgavefordeling og som kjenner de ansattes omgivelser og rammevilkår ved å delta nært i pasientbehandlingen. Komiteen mener derfor at innføring av stedlig ledelse i spesialisthelsetjenesten kan bidra til bedre og mer effektiv pasientbehandling."

Spørsmålsstilleren mener at dersom vedtaket i Stortinget 17. mars om at stedlig ledelse skal bli hovedregelen i norske sykehus, skal ha noen verdi, så må statsråden sørge for at det innføres stedlig ledelse også i Helse Møre og Romsdal HF.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Representanten Kjersti Toppe viser til Stortingets behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan 17. mars i år, der følgende flertallsforslag ble vedtatt: "Stortinget ber regjeringen gjennom foretaksmøtet og/eller styringsdokumenter sørge for at stedlig ledelse blir hovedregelen ved norske sykehus".
Jeg har i Stortinget uttrykt at jeg er opptatt av bedre og tydeligere ledelse i sykehusene, blant annet for å sikre god kommunikasjon og nærhet til leder.
Jeg vil formidle Stortingets vedtak om dette i foretaksmøtet med de regionale helseforetakene 4. mai i år. Som det framgår av helse- og omsorgskomiteens innstilling, jf. Innst. 206 S (2015 – 2016) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019), er det viktig at lovens krav til enhetlig ledelse blir oppfylt og at helseforetakene har en viss fleksibilitet til å utforme ledelsesmodeller tilpasset lokale behov, innenfor de rammene Stortinget setter.
Det er verd å merke seg at forslaget fra Senterpartiet om at «Stortinget ber regjeringen pålegge de regionale helseforetakene å innføre stedlig ledelse ved alle sykehus og større sykehusavdelinger, og at stedlig leder skal få ansvar for hele virksomheten med både faglig ansvar, økonomisk ansvar og personalansvar» ikke fikk tilslutning fra andre av komiteens medlemmer, og ble således ikke vedtatt i Stortinget.