Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:833 (2015-2016)
Innlevert: 01.04.2016
Sendt: 01.04.2016
Svart på: 11.04.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Hva er årsaken til at vedtaket fra Overhalla kommune fremdeles ikke er effektuert?

Grunngiving

Kommunestyret i Overhalla har fattet vedtak om stedsnavn for Overhalla og Skage i 3 runder, sist for vel et år siden.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Svaret på spørsmålet berører lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn. Ansvaret for denne loven ligger til Kulturdepartementet. Svaret på spørsmålet er utformet i samråd med kulturministeren.
Kommunen er det myndighetsorganet som kan vedta navn på tettsteder i kommunen.
Lov om stadnamn begrenser likevel kommunens myndighet, i den forstand at det gis klageadgang dersom kommunen vedtar et navnebytte eller en navnsetting som klageberettigede anser å være i strid med det vernet stedsnavn har krav på som kulturminner, jf. lov om stadnamn §§ 1 og 3. Lokale organisasjoner med særlig tilknytning til stedsnavn er blant de klageberettigede, jf. § 5 første ledd bokstav c.
Hvis noen med klagerett klager på kommunens valg av navn, og kommunen ikke omgjør vedtaket, kan vedkommende klage til Klagenemnda for stedsnavnsaker, jf. lov om stadnamn § 10.
Saken fra Overhalla kommune ble påklaget av Namdal Historielag og Nord-Trøndelag Kulturvernråd. Klagenemnda har behandlet klagen og gitt klager medhold. Vedtaket i Klagenemnda er endelig. Alle offentlige organ er forpliktet til å følge Klagenemdas avgjørelse, jf. lov om stadnamn § 9 første ledd.
Stortinget behandlet regelverket senest 15. juni 2015, jf. Prop. 105 L (2014-2015) og Innst. 323 L (2014-2015).
Kulturministeren og jeg er kjent med Innst. S. 333 (2014-2015) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner, der flertallet i komitéen «mener at det må vurderes økt kommunalt selvstyre innenfor fastsetting av skrivemåte og navn innenfor adresse- og skiltprosjekt». Vi vil følge opp denne innstillingen med sikte på at kommunenes vedtak skal tillegges større vekt i denne type saker.
Jeg vil i dialog med berørte statsråder vurdere muligheten for å utsette iverksetting av omskilting og andre praktiske navneendringer i denne konkrete saken i påvente av den varslede endringen i regelverket.