Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:836 (2015-2016)
Innlevert: 01.04.2016
Sendt: 01.04.2016
Svart på: 08.04.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): På hvilket grunnlag baserer statsråden uttalelsene om at dansk TV2 "måtte tilbakebetale mange millioner kroner for ulovlig statsstøtte"?

Grunngiving

I svar på replikk fra undertegnede i stortingets behandling av Innst. 178 S (2015-2016), sa kulturministeren følgende om eventuell kompensasjon for kommersiell allmennkringkasting:

«Jeg håper også at representanten Grande er innforstått med at regjeringen har behov for en grundig vurdering, også fordi dette er en sak som skal stå seg i ESA. Vi vet f.eks. at i Danmark var man ikke like heldig da man laget modellen. Det bidro til at dansk TV 2 måtte tilbakebetale ulovlig statsstøtte. En sånn situasjon vil vi ikke komme opp i, det håper jeg også at det er forståelse for.»

I et senere innlegg i samme sak uttalte statsråden følgende:

«Jeg har hele tiden vært klar på at vi ikke skal ende opp slik man gjorde i Danmark – dansk TV 2 måtte tilbakebetale mange millioner kroner for ulovlig statsstøtte.»

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Allmennkringkasteren TV2/Danmark AS (TV2) er i sin helhet eid av den danske stat. Selskapet er i dag utelukkende finansiert med kommersielle inntekter fra bl.a. reklame og brukerbetaling. Frem til juni 2004 ble selskapet også finansiert med offentlige midler, bl.a. med en andel av inntektene fra den danske kringkastingsavgiften. I 2000 mottok EU-kommisjonen en klage på den offentlige finansieringen av TV2 fra kringkastingsselskapet SBS/TVDanmark. I 2004 fattet EU-kommisjonen vedtak om at TV2 hadde mottatt 628,2 mill. DKK for mye i offentlig støtte for perioden 1995 til 2002. Som en følge av dette innkrevde danske myndigheter beløpet, som ble tilbakebetalt av TV 2 i 2004. Kommisjonens vedtak ble imidlertid opphevet av EU-domstolen i 2008. I ettertid har EU-kommisjonen konkludert med at den offentlige støtten TV2 mottok i tidsrommet 1995 til 2002 i sin helhet er å anse som lovlig offentlig støtte. Min henvisning til den danske saken under Stortingets behandling av Innst. 178 S (2015-2016) var derfor litt ufullstendig, men saken illustrerer med tydelighet mitt hovedpoeng, som var å understreke viktigheten av at det det må foretas en grundig vurdering av de EØS-rettslige sidene av en modell der deler av merkostnadene forbundet et allmennkringkastingsoppdrag blir kompensert. Til tross for at det nå er mer enn 16 år siden saken ble klaget inn for EU-kommisjonen, er den ennå ikke avgjort. Dette henger bl.a. sammen med et komplisert juridisk regelverk og en betydelig prosessvilje hos konkurrerende aktører i markedet. Foreløpig siste avgjørelse i saken, en dom fra EU-domstolen av 24. september 2015 er anket av hhv. TV2, EU-kommisjonen og Viasat. TV 2 risikerer for øvrig å måtte betale såkalte "ulovlighetsrenter" som en følge av statsstøtten ikke ble notifisert til EU-kommisjonen. I et brev fra det danske Kulturministeriet til Folketingets Europautvalg og Folketingets Kulturutvalg av 11. februar 2016, fremgår det at Viasat mener at disse ulovlighetsrentene beløper seg til 1,753 mrd. DKK. I samme brev gir den danske regjeringen uttrykk for at det er en risiko for at TV 2 kan gå konkurs dersom ulovlighetsrentekravet må betales.