Skriftleg spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:845 (2015-2016)
Innlevert: 04.04.2016
Sendt: 04.04.2016
Svart på: 11.04.2016 av næringsminister Monica Mæland

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at industriutvikling og re-industrialisering av ny industrivirksomhet kan få bedre rammebetingelser og at virkemiddelapparat kan møte industriens behov for å avlaste risiko i forbindelse med større industrielle investeringer?

Grunngiving

Det vises til svar på spørsmål nr. 725 til skriftlig besvarelse om SIVAs kapasitet. I besvarelsen skriver statsråden

«Siva har de senere årene lagt opp til å satse mer på bygg for kunnskaps- og forsknings-parker, og redusert andelen investeringer i industri-/produksjonsbygg for enkeltbedrifter.»

Det er en velkjent utfordring at kapitalmarkedet er krevende både i forhold til industriutvikling og i en re-industrialisering for å utvikle ny industri. SIVA har vært og er en viktig i aktør i disse fasene for industrien. Når SIVA som statlig aktør for industriutvikling satser mindre på industri og produksjonsbygg blir det mer krevende å få til industriutvikling og re-industrialisering av ny industrivirksomhet mer krevende. I mange sammenhenger kan det medføre at gode prosjekter ikke blir realisert eller flyttes til andre land med bedre ordninger for denne type utvikling.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Det finnes en rekke virkemidler innenfor det næringsrettede virkemiddelapparatet som kan benyttes i forbindelse med industriutvikling og reindustrialisering, som Innovasjon Norges ordninger for forsknings- og utviklingskontrakter og miljøteknologi. Rollen til Sivas eiendomsvirksomhet er å utløse byggeprosjekter i markeder der det private kapitalmarkedet ikke vil ta hele risikoen. Dette kan være innenfor geografiske områder der annenhåndsverdien for bygg er lav, eller innenfor næringer der risikoen er spesielt høy.
Sivas eiendomsportefølje består i hovedsak av tre typer eiendommer: Industri- og produksjonsbygg, næringsparker/næringsbygg og bygg for forsknings- og kunnskapsparker. Siva engasjerer seg i industribygg for enkeltaktører når dette vurderes å være en riktig prioritering for selskapets måloppnåelse, dvs. når Sivas investeringer bidrar til å utløse privat medfinansiering slik at nye muligheter for lønnsom næringsutvikling kan realiseres. Slike investeringer kan ofte være relatert til produkt- og prosessinnovasjoner, nye industrielle koblinger eller restrukturering av bransjer. En del av Sivas kjernekompetanse er å forstå industriprosesser og tilrettelegge bygningsmasse for industriens behov.
Samtidig er det en sentral del av Sivas strategi å fremme forskningsbasert innovasjon i tilknytning til universitets- og høgskolemiljøene, gjennom å tilrettelegge bygg for forsknings- og kunnskapsparker best mulig for samhandling og kunnskapsutvikling. Dette bidrar til spredning av teknologi og kompetanse, som igjen kan være utløsende for ny industriell virksomhet.
Den varslede stortingsmeldingen om industriens rammevilkår vil drøfte hvordan nærings-politikken kan fremme god omstillingsevne, økt bærekraft og fortsatt høy konkurransekraft i norsk industri. Rammebetingelser for å drive industrivirksomhet i Norge vil bli drøftet i meldingen, både med tanke på utvikling av eksisterende industri og etablering av ny virksomhet. Både kapitaltilgang til næringslivet og en rekke andre forhold av betydning for industrien vil være tema i meldingen.