Skriftleg spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:905 (2015-2016)
Innlevert: 13.04.2016
Sendt: 13.04.2016
Svart på: 19.04.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Med bakgrunn i fastlegeordningen og at mange kommuner ikke klarer å ha nok fastleger til enhver tid så bør en se på bruken av fastlegelistene. Beboere som har fått langtidsplass på sykehjem får dekket sine legetjenester der. Og få ser sin fastlege overhodet i den tiden de bor på sykehjemmet.
Mener statsråden at det er riktig bruk av ressurser at fastlegen har pasienter på sin liste som får dekket sine legetjenester hundre prosent på det sykehjemmet de bor, og vil statsråden foreta seg noe i denne saken?

Grunngiving

Det viser seg at i flere kommuner ikke klarer å få nye fastleger raskt nok. Dette på grunn av tilsettinger og at folketallet øker i kommunen raskt samt at en ønsker bytte oftere enn tidligere. Samtidig ser en at beboere på sykehjem som har fått tildelt langtidsplass får god legedekning fra tilsynslege på det aktuelle sykehjemmet. Ja, det fleste ser ikke noe til sin fastlege, og det er heller ikke et stort ønske fra beboerne sel. Da de har tilgjengelige legeressurser tett på. Når det er slik så får en beboere som på en måte får dobbelt opp. De står på en fastleges list samtidig som de får legetjenester på sykehjemmet der de har adresse. Dette blir på en måte feil bruk av legeressurser. Samt at man kunne fått ledige plasser på fastlegens liste til nytte for de som ikke er på sykehjem.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Borgere som får tildelt plass på sykehjemmet blir stående på fastlegens liste med mindre de selv melder seg ut. Dette til tross for at fastlegen ikke lenger er ansvarlig for legetjenester til disse borgerne. Det fremgår av fastlegeforskriften, og det er flere grunner til denne ordningen. For det første er det en pasient-/brukerrettighet å stå på en liste hos fastlegen. Det å frata noen denne rettigheten fordi vedkommende får tildelt en plass på et sykehjem mener jeg blir feil. Det at mange beboere ikke ønsker å fortsette og bruke sin fastlege, er ikke et argument for å frata alle retten til å være tilknyttet fastlegeordningen. Videre er det også nyttig for den senere oppfølgingen av beboeren dersom vedkommende blir skrevet ut fra sykehjemmet, at de fortsetter å stå på fastlegens liste. Det vil bidra til å sikre kontinuitet i oppfølgingen.
Økonomisk vil det bety lite å melde listeinnbyggere med langtidsplass i sykehjem ut av fastlegeordningen. Ved innføringen av ordningen ble det avtalt mellom staten og Lege-foreningen at størrelsen på per capitatilskuddet for den enkelte innbygger på listen skulle beregnes med utgangspunkt i at alle innbyggere blir stående på listen også mens de er i en institusjon. En automatisk utmelding vil tilsi økt per capitatilskudd for de resterende innbyggerene på listen, og gir derfor ingen innsparing for staten. Det er dessuten ikke snakk om at noen får dobbelt opp av legetjenester. For beboere i kommunale institusjoner med tilknyttet legetilbud er det legen ved institusjonen som er medisinsk ansvarlig for å følge opp beboeren. De fleste fastleger vil til enhver tid kunne ha noen listeinnbyggere som bor i institusjoner med eget legetilbud. Disse listeinnbyggerne vil i svært begrenset grad oppta fastlegeressurser i tillegg til legeressurser ved institusjonen.
Det er riktig som representant Reiertsen skriver at enkelte kommuner har utfordringer med å ha tilstrekkelig kapasitet i sin fastlegeordning. Det kan være flere årsaker til dette. Opplagte grunner er utfordringer med å rekruttere nok leger, økning i befolkningen og legers ønsker om å redusere listelengde. Antallet fastlegebytter kan være en medvirkende årsak, men bytter i seg selv øker ikke behovet for flere plasser. Fastlegestatistikken viser at det har vært en positiv trend når det gjelder andelen åpne liste og antallet ledige listeplasser. Til sammenligning var det flere åpne lister ved utgangen av 2015 enn ved utgangen av 2012, mens antallet ledige plasser var omtrent det samme. Ansvaret med å sørge for tilstrekkelig kapasitet i fastlegeordningen påhviler den enkelte kommune. Kommunens oppgaver er tydelig beskrevet i regelverket, og jeg har på nåværende tidspunkt ingen planer om å endre dette ansvaret. Det at noen sykehjemsbeboere fortsetter å stå på fastlegens liste etter å ha fått tildelt sykehjemsplass, innebærer ikke at kommunen ikke skal følge opp sitt ansvar.